Stormflo2050_Intervall200År

objekttype

Kartverket Erstattet

havnivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
sikkerhetsklasseFlom sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). SikkerhetsklasseFlom (kodeliste) 1..1
områdeID unik ID for hvert flomareal som viser havnivået. Integer 1..1
utgangsÅrHavstigning angir hvilket år som er grunnlag for havnivåstigning. Verdien 2090 vil f.eks. si at havnivået vises slik det vil være i år 2090 med hensyn til havnivåstigningen. Integer 1..1
kombinertInfo kombinasjon av utgangsÅrHavstigning, flomintervall, tilleggHavnivå og tilenavnHøydemodell, for å finne polygoner med samme datagrunnlag. CharacterString 1..1
GenerelleEgenskaperFlom
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Flate Flate 1..1
SIKKERHETSKLASSEFLOM SikkerhetsklasseFlom 1..1
OMRÅDEID Integer 6 1..1
UTGANGSÅRHAVSTIGNING Integer 4 1..1
KOMBINERTINFO CharacterString 50 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
område Flate extent area over which an object extends
sikkerhetsklasseFlom SikkerhetsklasseFlom
områdeID Integer
utgangsÅrHavstigning Integer
kombinertInfo CharacterString

Vis Stormflo2050_Intervall200År i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SikkerhetsklasseFlom 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2050_Intervall200År
arv subtype Stormflo2050_Intervall200År supertype GenerelleEgenskaperFlom