Barnehage BARNEHAGE

objekttype

Kartverket Gyldig

objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon plassering av institusjon Punkt 1..1
nsrId i nasjonalt skoleregister (NSR) har den enkelte enhet en egen NSR-id. Integer 1..1
barnehagenavn navn på den enkelte barnehage i NSR CharacterString 1..1
iDrift viser om barnehagen er i drift eller ikke Boolean 1..1
barnehagetype Organiseringsform for barnehage Barnehagetype (kodeliste) 0..1
organisasjonsnummer organisasjonsnummer i "Foretaksregisteret" Integer 0..1
pedagogiskProfil Angir om undervisning og aktiviteter er fundert på pedgogisk grunnlag eller trosretning CharacterString 0..1
aldersgruppe alder fra og til for barn som kan gå i den aktuelle barnehagen Aldersgruppe (datatype) 0..1
- høyesteAlder høyeste avgrensning av alder Integer 1..1
- lavesteAlder laveste avgrensning av alder Integer 1..1
antallBarn maksimalt antall barn som kan få plass i den aktuelle barnehagen Integer 0..1
antallAnsatte totalt antall ansatte i barnehagen Integer 0..1
eierforhold eierforhold knyttet til barnehagen Eierforhold (kodeliste) 0..1
åpningstid tidsrom barnehagen er åpen Åpningstid (datatype) 0..1
- åpningstidFra tidspunkt barnehagen åpner CharacterString 1..1
- åpningstidTil tidspunkt barnehagen stenger CharacterString 1..1
opprettetdato dato barnehagen ble opprettet Date 0..1
kontaktinformasjon informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen Kontaktinformasjon (datatype) 0..1
- epostadresse e-postadresse til kontaktperson CharacterString 0..1
- telefonnummer telefonnummer til kontaktperson Integer 0..1
vegadresse adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav Vegadresse (datatype) 0..1
- adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 1..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
postadresse offisielle postadresse til barnehagen Postadresse (datatype) 0..1
- adressenavn Gatenavn CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 1..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
kommunenavn kommune som barnehagen befinner seg i CharacterString 1..1
fylkesnavn navn på fylke som barnehagen befinner seg i CharacterString 1..1
fylkesnummer fylke som barnehagen befinner seg i nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
lenkeHjemmeside adresse til barnehagens nettsider CharacterString 0..1
lenkeSøknadsskjema adresse til søknadsskjema for å søke om opphold for barn i barnehagen CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Kommunenummer (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
POSISJON Punkt 1..1
NSRID Integer 8 1..1
BARNEHAGENAVN CharacterString 100 1..1
IDRIFT Boolean 1..1
BARNEHAGETYPE Barnehagetype 30 0..1
ORGANISASJONSNUMMER Integer 9 0..1
PEDAGOGISKPROFIL CharacterString 50 0..1
ALDERSGRUPPE Aldersgruppe 0..1
ANTALLBARN Integer 4 0..1
ANTALLANSATTE Integer 4 0..1
EIERFORHOLD Eierforhold 20 0..1
ÅPNINGSTID Åpningstid 0..1
OPPRETTETDATO Date 0..1
KONTAKTINFORMASJON Kontaktinformasjon 0..1
VEGADRESSE Vegadresse 0..1
POSTADRESSE Postadresse 0..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
FYLKESNAVN CharacterString 25 1..1
FYLKESNR Fylkesnummer 2 1..1
LENKEHJEMMESIDE CharacterString 400 0..1
LENKESØKNADSSKJEMA CharacterString 400 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
posisjon Punkt
nsrId Integer
barnehagenavn CharacterString
iDrift Boolean
barnehagetype Barnehagetype
organisasjonsnummer Integer
pedagogiskProfil CharacterString
aldersgruppe Aldersgruppe
antallBarn Integer
antallAnsatte Integer
eierforhold Eierforhold
åpningstid Åpningstid
opprettetdato Date
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon
vegadresse Vegadresse
postadresse Postadresse
kommunenavn CharacterString
fylkesnavn CharacterString
fylkesnummer Fylkesnummer
lenkeHjemmeside CharacterString
lenkeSøknadsskjema CharacterString

Vis Barnehage i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 1 ..1
Barnehagetype 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Aldersgruppe 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Eierforhold 0 ..1
Åpningstid 0 ..1
Date 0 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
Vegadresse 0 ..1
Postadresse 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Barnehage supertype GenerelleEgenskaper