Havflate SeaSurface

objekttype

Geovekst Foreslått

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
posisjon objektets plassering Punkt 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av objeketet Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId identifikator som er lokalt unik innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
- undertype brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt CharacterString 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene DateTime 0..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
- UNDERVERSJON CharacterString 50 0..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 50 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
Medium 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato Date
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
- undertype CharacterString
verifiseringsdato Date
oppdateringsdato DateTime
informasjon CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
område Flate extent
posisjon Punkt
medium Medium

Vis Havflate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Medium 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning FiktivDelelinje 0..* Havflate
assosiasjon avgrensning Kystkontur 0..* Havflate
assosiasjon avgrensning KystkonturTekniskeAnlegg 0..* Havflate
assosiasjon avgrensning HavElvSperre 0..* Havflate
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* Havflate
assosiasjon avgrensning Dataavgrensning 0..* Havflate
arv subtype Havflate supertype Fellesegenskaper