Årstidsbeite SeasonalPasture

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig

beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter.
grazing area used for reindeer husbandry in a specific season
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
reindriftSesongområde identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc ReindriftSesongområdeHøstbeite (kodeliste) 1..1
reinbeitebrukerID angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet ReinbeitebrukerID (kodeliste) 1..*
utenforReinbeitedistrikt Årstidsbeitet ligger utenfor reinbeitedistrikt. Boolean 1..1
Fellesegenskaper
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten CharacterString 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. Kopidata (datatype) 1..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
EIER CharacterString 50 1..1
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
Kopidata (datatype) 1..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 2 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..*
Flate Flate 1..1
SESOMR ReindriftSesongområdeHøstbeite 1 1..1
BEITEBRUKERID ReinbeitebrukerID 3 1..*
UTENFORREINBEITEDISTRIKT Boolean 1..1
Name Type English Description
førsteDatafangstdato DateTime
geodataeier CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
verifiseringsdato DateTime
prosesshistorie CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
reindriftSesongområde ReindriftSesongområdeHøstbeite reindeerHusbandrySeasonArea identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.
reinbeitebrukerID ReinbeitebrukerID reindeerPastureUserID indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid
utenforReinbeitedistrikt Boolean outsideReindeerHusbandrySeasonArea

Vis Årstidsbeite i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
ReindriftSesongområdeHøstbeite 1 ..1
ReinbeitebrukerID 1 ..*
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ÅrstidsbeiteGrense 1..* Årstidsbeite
arv subtype Årstidsbeite supertype Fellesegenskaper