Fender

objekttype

Geovekst Gyldig

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Oppgi antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. Integer 0..1
fendergruppering Kurve geometri som brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. Kurve 0..1
fenderorientering Retning/orientering på fenderen. Fenderorientering (kodeliste) 1..1
fenderspesifikasjon Egenskap for å spesifisere fender. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. CharacterString 0..1
fendertype Fendertype Fendertype (kodeliste) 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
posisjon Posisjon Punkt 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
ANTALL Integer 6 0..1
Kurve 0..1
FENDERORIENTERING Fenderorientering 20 1..1
FENDERSPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
FENDERTYPE Fendertype 20 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
Punkt 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
antall Integer numberOfFenders Number of fenders. Used when grouping of fenders.
fendergruppering Kurve groupOfFenders Line segment that can be used when grouping of fenders of the same type.
fenderorientering Fenderorientering fenderOrientation The orientation of the fender.
fenderspesifikasjon CharacterString fenderSpecification Property to specify the dimensions of the fender (height, width, diameter, etc.).
fendertype Fendertype typeOfFender Type of fender.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum "Specified height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum), unless otherwise stated."@en
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.

Vis Fender i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Kurve 0 ..1
Fenderorientering 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Fendertype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Punkt 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fender supertype ObjektId
Navn Beskrivelse
fendergruppering eller posisjon er påkrevd inv:self.fendergruppering -> NotEmpty() or self.posisjon -> NotEmpty()