Fender

objekttype

Geovekst Gyldig

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antall Oppgi antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. Integer 0..1
fendergruppering Kurve geometri som brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. Kurve 0..1
fenderorientering Retning/orientering på fenderen. Fenderorientering 1..1
fenderspesifikasjon Egenskap for å spesifisere fender. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. CharacterString 0..1
fendertype Fendertype Fendertype 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
høydeSjøkartnull Angitt høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
posisjon Posisjon Punkt 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ANTALL Integer 6 0..1
Kurve 0..1
FENDERORIENTERING Fenderorientering 20 1..1
FENDERSPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
FENDERTYPE Fendertype 20 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
Punkt 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
antall Integer numberOfFenders Number of fenders. Used when grouping of fenders.
fendergruppering Kurve groupOfFenders Line segment that can be used when grouping of fenders of the same type.
fenderorientering Fenderorientering fenderOrientation The orientation of the fender.
fenderspesifikasjon CharacterString fenderSpecification Property to specify the dimensions of the fender (height, width, diameter, etc.).
fendertype Fendertype typeOfFender Type of fender.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum "Specified height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum), unless otherwise stated."@en
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.

Vis Fender i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Kurve 0 ..1
Fenderorientering 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Fendertype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Punkt 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fender supertype ObjektId
Navn Beskrivelse
fendergruppering eller posisjon er påkrevd inv:self.fendergruppering -> NotEmpty() or self.posisjon -> NotEmpty()