Grunnkretsgrense BasicDistrictUnitBoundary GRUNNKRETSGRENSE

objekttype

Kartverket Utkast

avgrensning av grunnkrets
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
følgerTerrengdetalj opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget TerrengdetaljKode (kodeliste) 0..1
følgerTeiggrense angir om grunnkretsgrensen sammenfaller med teiggrense Boolean 0..1
nøyaktighetsklasse klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen NøyaktighetsklasseKode (kodeliste) 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 2 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kurve 1..1
FØLGER_TERRENGDET TerrengdetaljKode 3 0..1
FØLGERTEIGGRENSE Boolean 0..1
NØYAKTIGHETSKLASSE NøyaktighetsklasseKode 50 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime
gyldigTil DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
grense Kurve border
følgerTerrengdetalj TerrengdetaljKode
følgerTeiggrense Boolean
nøyaktighetsklasse NøyaktighetsklasseKode

Vis Grunnkretsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
TerrengdetaljKode 0 ..1
Boolean 0 ..1
NøyaktighetsklasseKode 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon grunnkrets Grunnkrets 0..2 grunnkretsgrense Grunnkretsgrense 0..*
arv subtype Grunnkretsgrense supertype Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser