Stedsnavn

datatype

Kartverket Utkast

Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eksonym Dersom språk er norsk/samisk/kvensk, er status False i Norge, altså endonymer. Navn på andre språk i Norge har True, altså eksonymer. Boolean 1..1
navnesakstatus Nåværende saksbehandlingsstatus for stedsnavnet og de tilhørende skrivemåtene. NavnesakstatusKode (kodeliste) 1..1
navnestatus Nåværende navnestatus (Hovednavn, sidenavn, undernavn, feilført eller historisk). Navnestatuskode (kodeliste) 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av stedsnavnet. DateTime 1..1
opphavsspråk Default er at opphavsspråk settes til samme verdi som språk, men opphavsspråket kan være en annen enn skriftspråket. SpråkKode (kodeliste) 0..*
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
språk Angir hvilket språk stedsnavnet hører til, norsk, kvensk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk osv. SpråkKode (kodeliste) 1..1
stedsnavnnummer Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnavnsnummer er et løpende nummer (starter på 1) systemet gir stedsnavnet som en identifikator. stedsnavnsnummeret er kun unikt under ett stedsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedet. Integer 1..1
tilleggsopplysninger Her kan registerføreren legge inn opplysninger som er relevante for stedsnavnet. Tilleggsopplysning (datatype) 0..*
- eksterneOpplysninger Lenke til opplysnnger som ligger utenfor registeret/databasen, for eksempel en nettside. URI 0..1
- oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
- registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
- tekst Her føres opplysninger som ikke er direkte knyttet til etymologi. CharacterString 0..*
- tilleggsopplysningstype Viser hvilken type opplysning dette er. For eksempel kan en slik kode være "språkfaglig", som brukes når navneansvarlig ser behov for utdypende informasjon om et stedsnavns opphav. TilleggsopplysningtypeKode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
eksonym Boolean 1..1
navnesakstatus NavnesakstatusKode 1..1
navnestatus Navnestatuskode 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
opphavsspråk SpråkKode 0..*
registreringsdato DateTime 1..1
språk SpråkKode 1..1
stedsnavnnummer Integer 1..1
tilleggsopplysninger Tilleggsopplysning 0..*
Name Type English Description
eksonym Boolean
navnesakstatus NavnesakstatusKode
navnestatus Navnestatuskode
oppdateringsdato DateTime
opphavsspråk SpråkKode
registreringsdato DateTime
språk SpråkKode
stedsnavnnummer Integer
tilleggsopplysninger Tilleggsopplysning

Vis Stedsnavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 1 ..1
NavnesakstatusKode 1 ..1
Navnestatuskode 1 ..1
DateTime 1 ..1
SpråkKode 0 ..*
DateTime 1 ..1
SpråkKode 1 ..1
Integer 1 ..1
Tilleggsopplysning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Stedsnavn 1 skrivemåte Skrivemåte 1..*
assosiasjon Sted 1 stedsnavn Stedsnavn 1..*
assosiasjon Stedsnavn 0..* gruppetilhørighet Stedsnavn 0..1
assosiasjon Stedsnavn 0..* primærfunksjon Stedsnavn 0..1