SvpArealformålOmråde

objekttype

Statnett Ukjent

område med gitt arealformål i arealplan (sml. § 49 tredje ledd)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
arealformål arealformål - formålet må angis nærmere (sml. § 49 tredje ledd) SvpArealformål (kodeliste) 1..1
arealstatus status for arealbruk i arealplanen (sml. § 49 tredje ledd ) Arealbruksstatus (kodeliste) 1..1
beskrivelse beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, "andre anlegg", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål CharacterString 0..1
områdenavn navn/feltbetegnelse på arealformålsområde innen arealplanen (sml. § 49 tredje ledd) CharacterString 0..1
utnytting grad av utnytting (sml. § 49 femte ledd) Utnytting (datatype) 0..1
- utnyttingstype type grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. § 12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5, gjelder også planer etter sml.) Utnyttingstype (kodeliste) 1..1
- utnyttingstall tallverdi for grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap. III, pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap. 5, gjelder også planer etter sml. ) Real 0..1
- utnyttingstall_minimum tallverdi for minste utnyttingsgrad (pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap 5, gjelder også planer etter sml. ) Real 0..1
uteoppholdsareal minste uteoppholdsareal (sml. § 49 femte ledd) Integer 0..1
Fellesegenskaper_Delområde
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Flate 1..1
SvpArealformål 1..1
AREALST Arealbruksstatus 1 1..1
BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
OMRNAVN CharacterString 20 0..1
UTNTALL Utnytting 10 0..1
UTEAREAL Integer 3 0..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
område Flate
arealformål SvpArealformål
arealstatus Arealbruksstatus
beskrivelse CharacterString
områdenavn CharacterString
utnytting Utnytting
uteoppholdsareal Integer

Vis SvpArealformålOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
SvpArealformål 1 ..1
Arealbruksstatus 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Utnytting 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SvpArealformålOmråde 1..2 avgrensning SvpArealformålGrense 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 arealFormål SvpArealformålOmråde 0..*
arv subtype SvpArealformålOmråde supertype Fellesegenskaper_Delområde
Navn Beskrivelse
ArealformålOmråde innafor planområdet /* ArealFormålOmråde skal være innafor planområdet */
ArealformålOmråde skal ikke overlappe hverandre /* ArealformålOmråder skal ikke overlappe hverandre */
ArealformålOmråder skal dekke planområdet fullstendig /* ArealformålOmråder skal dekke hele planområdet */
Begrensning arealformål og beskrivelse /* Beskrivelse kun tillatt dersom arealformål er 1290, 1590, 1800, 1900, 1910, 1930, 2800, 2900, 5900, 6800 eller 6900 */