BmNaturtype_Korall

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
naturtype naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder Naturtype (kodeliste) 1..1
naturtypeNavn navn på naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder CharacterString 1..1
kildeNavn navn på observatør(er) eller forfatter(e) CharacterString 0..1
DybdeIntervall
posisjon Observasjonen sin posisjon GM_Point () 1..1
minimumsdybde minste dybde innen et område Integer 1..1
maksimumsdybde største dybde innen et område Integer 1..1
FellesegenskaperKorallrev
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 1..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt GM_Point () 1..1
DYBDE_MIN Integer 6 1..1
DYBDE_MAX Integer 6 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon (datatype) 1..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MEDIUM Medium (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
BMNATYP Naturtype 3 1..1
NATURTYPENAVN CharacterString 17 1..1
BM_KILDENAVN CharacterString 40 0..1
Name Type English Description
posisjon GM_Point ()
minimumsdybde Integer depthRangeValue1 the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1
maksimumsdybde Integer depthRangeValue2 the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
verifiseringsdato DateTime
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
medium Medium (kodeliste)
opphav CharacterString
naturtype Naturtype
naturtypeNavn CharacterString
kildeNavn CharacterString

Vis BmNaturtype_Korall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Naturtype 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Korallrev supertype BmNaturtype_Korall
arv subtype BmNaturtype_Korall supertype DybdeIntervall