FellesegenskaperKorallrev

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 1..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 1..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet 1..1
MEDIUM Medium 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
verifiseringsdato DateTime
registreringsversjon Registreringsversjon
kvalitet Posisjonskvalitet
medium Medium
opphav CharacterString

Vis FellesegenskaperKorallrev i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
DateTime 0 ..1
Registreringsversjon 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
Medium 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DybdeIntervall supertype FellesegenskaperKorallrev