Naturtype BMNATYP

kodeliste

Havforskningsinstituttet Gyldig

naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og DN-s håndbok 19-2001, Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Korallforekomster naturtype som inneholder Korallforekomster I09
Verdi Navn Beskrivelse
Korallforekomster naturtype som inneholder Korallforekomster
Name Type Description Code value
Korallforekomster <undefined>

Vis Naturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1