DybdeIntervall

objekttype

Havforskningsinstituttet Gyldig

I Korallrev : Observasjonene er utført i Dybde intervallet. sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57
sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Observasjonen sin posisjon GM_Point () 1..1
minimumsdybde minste dybde innen et område Integer 1..1
maksimumsdybde største dybde innen et område Integer 1..1
FellesegenskaperKorallrev
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 1..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon (datatype) 1..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MEDIUM Medium (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Punkt GM_Point 1..1
DYBDE_MIN Integer 6 1..1
DYBDE_MAX Integer 6 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
verifiseringsdato DateTime
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
medium Medium (kodeliste)
opphav CharacterString
posisjon GM_Point
minimumsdybde Integer depthRangeValue1 the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1
maksimumsdybde Integer depthRangeValue2 the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2

Vis DybdeIntervall i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Point 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DybdeIntervall supertype FellesegenskaperKorallrev
arv subtype BmNaturtype_Korall supertype DybdeIntervall