Analyseområde Analyseområde

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

område der analyse er utført
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Flomsoneprosjektets analyseområde Flate 1..1
flomsoneNavn flomsonekartprosjektets navn CharacterString 0..1
flomsoneOmråde beskrivelse av utstrekning av flomsoneprosjektet CharacterString 1..1
kartlagteFlommer gjentaksintervaller. Angivelse av hvilke flommer som er kartlagt (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2100) CharacterString 1..1
orgKoordSys Koordinatsystem analysen ble utført i CharacterString 1..1
nedbørfelt navn på nedbørfelt CharacterString 0..1
rapportNr rapportnummer til flomsoneprosjektet CharacterString 0..1
NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde
fylke nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Fylkesnummer (kodeliste) 0..*
vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString 1..1
prosjektURL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartprosjektets side Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm CharacterString 0..1
flomberegningsURL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomberegningrapport CharacterString 0..1
rapportURL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartrapport CharacterString 0..1
høydeReferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
NVEFellesegenskaperFlom
statusDato Dato for offisiell status . Date 1..1
statusKartlegging objektets tilstand Kode for status, aktuell(1), til ny vurdering(2), erstattet av ny(3) fjernet (4) StatusKartlegging (kodeliste) 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
FlomsoneID
flomsoneID flomsonekartprosjektets ID nr CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Fylkesnummer (kodeliste) 0..*
VASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
PROSJEKTURL CharacterString 254 0..1
FLOMBEREGNINGURL CharacterString 254 0..1
RAPPORTURL CharacterString 254 0..1
Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
STATUSDATO Date 1..1
StatusKartlegging (kodeliste) 1..1
OPPHAV CharacterString 50 0..1
FLOMSONEID CharacterString 12 1..1
Flate 1..1
FLOMSONENAVN CharacterString 18 0..1
FLOMSONEOMRÅDE CharacterString 40 1..1
KARTLAGTEFLOMMER CharacterString 50 1..1
ORGKOORDSYS CharacterString 5 1..1
NEDBØRFELT CharacterString 30 0..1
RAPPORTNR CharacterString 7 0..1
Name Type English Description
fylke Fylkesnummer (kodeliste)
vassdragsnummer CharacterString
prosjektURL CharacterString
flomberegningsURL CharacterString
rapportURL CharacterString
høydeReferanse Høydereferansesystem (kodeliste)
statusDato Date
statusKartlegging StatusKartlegging (kodeliste)
opphav CharacterString
flomsoneID CharacterString
område Flate
flomsoneNavn CharacterString
flomsoneOmråde CharacterString
kartlagteFlommer CharacterString
orgKoordSys CharacterString
nedbørfelt CharacterString
rapportNr CharacterString

Vis Analyseområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon analyseområdeGrense AnalyseområdeGrense 0..* Analyseområde
arv subtype Analyseområde supertype NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde