"WaterConnection"@en

objekttype

Geovekst Gyldig

"W
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kapasitet Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. Integer 0..1
kumnummer ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. Integer 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte uttaket. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
tilkoblingsdimensjon Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. CharacterString 0..1
VAuttakstype Beskrivelse av hva slags uttakstype som kan gjøres. VAuttakstype (kodeliste) 1..1
ObjektId
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 1..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 1..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
HavneanleggId
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 1..1
KAIID CharacterString 50 1..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAPASITET Integer 10 0..1
KUMNUMMER Integer 4 0..1
Punkt 1..1
Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
TILKOBLINGSDIMENSJON CharacterString 20 0..1
VA-UTTAKSTYPE VAuttakstype 20 1..1
Name Type English Description
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
høydereferanse Høydereferanse heigthReference Describes where on the object the measurement has been taken.
kapasitet Integer capacity Capacity for filling or emptying water. Unit of measure is m3 pr. hour.
kumnummer Integer manholdeNumber ID-marking of manholes.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.
tilkoblingsdimensjon CharacterString connectionSize Dimensions of the pipes to be connected.
VAuttakstype VAuttakstype WaterConnectionType Types of water connections.

Vis "WaterConnection"@en i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
CharacterString 0 ..1
VAuttakstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VAuttak supertype ObjektId