AnnetMinnesmerke

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

fysisk objekt som er tillatt satt opp på en gravplass for å markere en hendelse eller en eller flere personer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representeres av bare én posisjon Punkt 1..1
minnesmerkeId unik identifikasjon av et annetMinnesmerke Merknad: Unikt nummer bestående av Gravplass-ID pluss tre karakterer. Tildeles løpende og gjenbrukes ikke CharacterString 1..1
etableringsdato Dato for når minnesmerket ble satt opp Date 0..1
minnesmerkeType beskrivelse av type minnesmerke MinneType 0..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Punkt Punkt 1..1
MINNESMERKEID CharacterString 10 1..1
ETABLERINGSDATO Date 0..1
MINNETYPE MinneType 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
posisjon Punkt
minnesmerkeId CharacterString
etableringsdato Date
minnesmerkeType MinneType

Vis AnnetMinnesmerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Date 0 ..1
MinneType 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon tilhørendeGravplass Gravplass 1 minnesmerke AnnetMinnesmerke 0..*
arv subtype AnnetMinnesmerke supertype GravplassSupertype