Terrengpunkt

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyde angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 0..1
punkttype terrengpunktType (kodeliste) 0..1
TerrengElement
verifiseringsdato Den datoen at terrengmodellen er godkjent av geomatikk i forhold til beste tilgjengelige data i prosjektet DateTime 0..1
grunnlagsdataBruk GrunnlagsdataBrukt (objekttype) 0..*
- datakilde Datakilde (datatype) 0..1
- kildevurdering CharacterString 0..1
- dataKildevurdering DataKildevurdering (kodeliste) 0..1
sone Sone (kodeliste) 0..1
VU053Feature
linearposisjon LineærPosisjon (datatype) 0..*
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union) 0..*
- geometry GM_Object 1..1
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype) 1..1
SOSIFeature
Navn Type Lengde Multiplisitet
DateTime 0..1
GrunnlagsdataBrukt (objekttype) 0..*
Datakilde (datatype) 0..*
CharacterString 0..*
DataKildevurdering (kodeliste) 0..*
Sone (kodeliste) 0..1
LineærPosisjon (datatype) 0..*
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..*
Retningskode (kodeliste) 0..*
Real 0..*
SpatialRepresentationType (union) 0..*
GM_Object 1..*
PolyfaceMesh (datatype) 1..*
Integer 0..1
Medium 0..1
terrengpunktType 0..1
Name Type English Description
verifiseringsdato DateTime
grunnlagsdataBruk GrunnlagsdataBrukt (objekttype)
- datakilde Datakilde (datatype)
- kildevurdering CharacterString
- dataKildevurdering DataKildevurdering (kodeliste)
sone Sone (kodeliste)
linearposisjon LineærPosisjon (datatype)
- lineærReferanseMetode LineærReferanseMetode (kodeliste)
- retning Retningskode (kodeliste)
- avstandSide Real
spatialRepresentation SpatialRepresentationType (union)
- geometry GM_Object
- polyfaceMesh PolyfaceMesh (datatype)
høyde Integer height indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary
medium Medium medium the location of the object relative to the earth's surface
punkttype terrengpunktType

Vis Terrengpunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Medium 0 ..1
terrengpunktType 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Terrengpunkt supertype TerrengElement