Låssettingsplass CommercialFishingArea

objekttype

Fiskeridirektoratet Erstattet

område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap.
area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksfrekvens FiskeriBruksfrekvens (kodeliste) 0..1
fiskeredskap FiskeriredskapGenPassiv (kodeliste) 1..*
fiskeriressurs Fiskeriressurs (datatype) 0..*
- fiskeriressursområdeArt beskrivelse av informasjon i samsvar med NS-9400: Førstehånds fiskeomsetning. Sluttseddelens dataelementer. Termer og koder . FiskeriressursområdeArt (datatype) 1..1
- periode Periode (datatype) 1..1
løpenummer CharacterString 1..1
manuskart CharacterString 0..1
merknader CharacterString 0..1
objektId CharacterString 1..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
regBruker CharacterString 0..1
stedsnavn CharacterString 0..1
fiskeribrukstype brukstype av fiskeredskapsområde Fiskeribrukstype (kodeliste) 0..1
opdBruker CharacterString 0..1
omrBruker FiskeriOmrbruker (kodeliste) 0..1
bruksbeskrivelse CharacterString 0..1
prioritet CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status (kodeliste) 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Status (kodeliste) 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kommunenummer (kodeliste) 0..*
BRUKSFREKVENS FiskeriBruksfrekvens 1 0..1
FISKEREDSKAP FiskeriredskapGenPassiv 2 1..*
FISKERIRESSURS Fiskeriressurs 0..*
LOPENUMMER CharacterString 4 1..1
MANUSKART CharacterString 50 0..1
MERKNADER CharacterString 255 0..1
OBJEKT_ID CharacterString 10 1..1
Flate Flate 0..1
REG_BRUKER CharacterString 50 0..1
STEDSNAVN CharacterString 50 0..1
FISKERI_BRUK_TYPE Fiskeribrukstype 1 0..1
OPD_BRUKER CharacterString 50 0..1
OMR_BRUKER FiskeriOmrbruker 1 0..1
BESKRIV_BR CharacterString 255 0..1
PRIORITET CharacterString 15 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
verifiseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
posisjonskvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
status Status (kodeliste)
opphav CharacterString
kommune Kommunenummer (kodeliste)
bruksfrekvens FiskeriBruksfrekvens
fiskeredskap FiskeriredskapGenPassiv
fiskeriressurs Fiskeriressurs
løpenummer CharacterString
manuskart CharacterString
merknader CharacterString
objektId CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
regBruker CharacterString
stedsnavn CharacterString
fiskeribrukstype Fiskeribrukstype fisheryUsageType usage type of fishing equipment area
opdBruker CharacterString
omrBruker FiskeriOmrbruker
bruksbeskrivelse CharacterString
prioritet CharacterString

Vis Låssettingsplass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
FiskeriBruksfrekvens 0 ..1
FiskeriredskapGenPassiv 1 ..*
Fiskeriressurs 0 ..*
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Fiskeribrukstype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
FiskeriOmrbruker 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning LåssettingsplassGrense 0..* Låssettingsplass
arv subtype Låssettingsplass supertype GenerelleEgenskaper