HavneanleggId

objekttype

Geovekst Gyldig

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av et havneanlegg. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
HavnId
havn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 1..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 1..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
FellesegenskaperPåkrevd
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
HAVN CharacterString 50 1..1
UNLOCODE CharacterString 6 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
Name Type English Description
havn CharacterString port Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information field
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data where made.
datafangstdato Date datacaptureDate Date for when the data was captured.
identifikasjon Identifikasjon (datatype) identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
- lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace.For FKB UUID is used.
- navnerom CharacterString namespace Namespace in the form for an URI.
- versjonId CharacterString versionId Identification of a special versjion of a geographical object (instance), maximum length of 25 characters.
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) positionQuality Description of the quality of the measurement.
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethod Specifies method of measurement used.
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
- nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point, in floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
- nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.
- synbarhet Synbarhet (kodeliste) visibility Specifies the visiblity of the object that is measured.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.

Vis HavneanleggId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havneanlegg supertype HavneanleggId
arv subtype Flytedokk supertype HavneanleggId
arv subtype Havnegjerde supertype HavneanleggId
arv subtype Tørrdokk supertype HavneanleggId
arv subtype HavnegjerdeInngang supertype HavneanleggId
arv subtype KaiId supertype HavneanleggId
arv subtype HavneanleggId supertype HavnId