Søket gav 25 treff

Flom aktsomhetsområder produktspesifikasjon

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flom aktsomhetsområder

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.1


Flomsoner produktspesifikasjon

NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.1


Aktsomhetskart for kvikkleireskred produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for kvikkleire.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett\Aktsomhetskart for kvikkleireskred

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.0


Nettanlegg produktspesifikasjon

Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett. Lavspent distribusjonsnett er ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Nettanlegg\Nettanlegg

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.0


Skred aktsomhetsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.2


Skredfaresoner produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.1


Skredfaresoner produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.2


Skredhendelser produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.1


Aktsomhetskart for snøskred produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for snøskred.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\DOK Datasett\Aktsomhetskart for snøskred

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.0


Vannkraft produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.2


Vannkraft produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vannkraft\Vannkraft

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.3


Verneplan for vassdrag produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder vernede vassdragsområder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Verneplan\Verneplan for vassdrag

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Gyldig

1.1


Elvenett produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Elvenett

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

4.6


Skredfareområder_1.3 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) samt fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone) og punkt for (SkredTypePunkt). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilken(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfareområder_1.3

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

1.3


Skredhendelser_1.2 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser_1.2

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

1.2


Store-Fjellskred-1.0-Utkast produktspesifikasjon

Store fjellskred

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Store-Fjellskred-1.0-Utkast

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

4.6


Vindkraft-1.0-Utkast produktspesifikasjon

Vindkraft-1.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Vindkraft\Vindkraft-1.0-Utkast

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

4.6


Flomsoner produktspesifikasjon

NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Erstattet

1.0


Skred aktsomhetsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Erstattet

1.0


Skred aktsomhetsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Erstattet

1.1