Grunnvannsgeologi-5.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Ukjent 1.0

fagområdestandard

Beskrivelse: beskrivelse av hydrogeologiske data, grunnvannets akvifersystem inkl. grunnvannsborehull og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann.

Viser treff 1 - 30 av 30

INSPIRE-Hydrogeology fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkast\Grunnvannsgeologi-5.0\INSPIRE-Hydrogeology

Ukjent

3.0rc3
BrønnPark objekttype

anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs definisjon av "Brønnpark".


LGNGrunnvannOppkomme objekttype

forekomst av oppkomme/ naturlig utstrømmende grunnvann som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)


GeovitenskapligBorehull objekttype

område representert ved et punkt hvor det skal foretas en eller flere borehullundersøkelser - også kalt logisk borehull i motsetning til borhullundersøkelse som representerer hvert fysiske borehull Merknad: Det logiske borehullet har en posisjon som representerer de fysiske borhullundersøkelsene foretatt i området <engelsk> borehole consists of one or more physical borehole investigations. The borehole has a position, representing a collection of borehole investigations. The position of the borehole is often given the same position as one of the asscoated borehole investigations. The associated borehole investigations should be in a reasonable short distance (e.g. 0,5 m) from the position of the borehole. </engelsk>


EnergiBrønn objekttype

Grunnvannborehull som helt eller delvis er dedikert for uttak eller deponering av grunnvarme, enten gjennom kollektorslanger eller pumping av grunnvann hvis temperatur benyttes til oppvarming eller avkjøling.


GrunnvannOppkomme objekttype

forekomst av oppkomme/kilde/ naturlig utstrømmende grunnvann


INSPIRE-Geology:: Borehull objekttype

-- Definition -- A borehole is the generalized term for any narrow shaft drilled in the ground.


LGNBrønn objekttype

brønn som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)


GrunnvannBrønn objekttype

Boret brønn for uttak av grunnvann til vannforsyning


LGNOmrådeRefPkt objekttype

cirka plassert senterpunkt i lokalt "LGN-område" bestående av en eller flere brønner/oppkommer som benyttes eller har vært benyttet under monitorering av upåvirkede grunnvannsakviferer ("Landsomfattende grunnvannsnett - LGN" -http://www.grunnvann.no/overvaking_eks.php)


Sonderboring objekttype

undersøkelsesboring benyttet til å karakterisere løsmassenes egenskaper, vanligvis for å estimere om massene er grove og velsorterte nok til å kunne levere grunnvann til vannforsyning. Før ca år 2000 var håndholdt borutstyr vanligst, etter hvert mer vanlig med utstyr tilsvarende det som benyttes under geotekniske boringer.


GeovitenskapeligUndersøkelse objekttype

geovitenskaplig undersøkelse som utføres innen for et gitt område og tidsperiode og som ofte er knyttet til et prosjekt <engelsk> soil geoscientific investigation of a given area and time period and usually with a connection to a specific project </engelsk>


GrunnvannBorehull objekttype

ett enkelt fysisk punkt der det er foretatt en boring i forbindelse med bruk eller undersøkelse av grunnvannet eller dets egenskaper, herunder alle energiboringer (til uttak av grunnvarme), boringer etter grunnvann, overvåkningsbrønner og sonderboringer som er motivert i undersøkelse av grunnvann eller potensiale for grunnvannsuttak. Geotekniske boringer inngår ikke.


BrønnType kodeliste

Karrakterisring av grunnvannsbrønn etter hvilket medium brønnen er boret i.BoreholePurposeValue kodeliste

-- Definition -- Purposes for which a borehole was drilled. -- Description -- EXAMPLE: mineral exploration, water pumping, site evaluation, stratigraphic research, etc.


OppkomBruk kodeliste

overordnet bruksområde for naturlig oppkomme (kilde)