RiksgrenseUtkast

Kartverket Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Datamodell for forvaltning av riksgrensedata, og produksjon av dokumentasjon. Modellen er tenkt kun til forvaltning, og ikke formidling

Navnerom: https://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Riksgrense/1.0

Viser treff 1 - 68 av 68

Generelle elementer pakke

Inneholder elementer fra FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\RiksgrenseUtkast\Generelle elementer

Utkast

1.0RiksgrenseDjupål objekttype

umarkert linje som følger dypeste kurve i vassdrag, og definerer riksgrensas forløp Merknad: Ikke definert som punkt i grensemerkeprotokollen.


Grensemerkebolt objekttype

bolter eller borehull som er hjelpemarkering knyttet til riksgrensen


Riksgrensepunkt objekttype

punkt som definerer riksgrensen


Brytningspunkt objekttype

et umarkert punkt som definerer riksgrensa. Brytningspunktene er på riksgrensa Norge-Sverige definert som skjæringspunkt mellom rettlinjer basert på fire nærliggende grensedefinerende grensemerker. På riksgrensa Norge-Russland er brytningspunktet (begrep knekkpunkt er brukt i beskrivelsen av riksgrensa) definert som skjæringspunkt mellom rettlinjer som dannes av overettmerker. Brytningspunktene er beskrevet i grensemerkebeskrivelsene.


RiksGrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner. Linje mellom to riksrøyser, brytningspunkt, profilpunkt, og/eller koordinatfestet punkt eller grenseforløp som følger vann, vassdrag og lavlinje i terrenget. Grenseforløp angis som punkter med linje mellom punktene. Omfatter også grense i sjø fram til territorialgrensa Merknad: (Iddefjorden samt Varangerfjorden). Riksgrensen går mellom to instanser av Brytningspunkt, Riksrøys, Profilpunkt eller KoordinatfestetPunkt.


RiksgrenseTerrengdetalj objekttype

riksgrensen følger terrengdetalj som lavlinje (i dal) eller djupål. Merknad: grensen er ikke markert i terrenget


Retningsrøys objekttype

liten røys beliggende nær riksrøys og angir retning til neste røys


Overettmerke objekttype

merke som brukes til å beskrive forløp av riksgrense.


Profilpunkt objekttype

som oftest et umerket punkt som ligger i profilen mellom grensestolpene mellom Norge og Russland. Merknad: På land ligger punktet som regel midt mellom grensestolpene. Der det er stein eller fjell er sentermerket markert med borhull, med ring (25 cm i diameter) rundt. I vann er punktet umerket, og skal sammenfalle med djupålen.


RiksgrenseVann objekttype

koordinatbestemt grense i vann som definerer forløpet av riksgrensen.


Grenseviser objekttype

samlende betegnelse for objekter som viser riksgrensa.


Grensemerke objekttype

samlende betegnelse for riksrøyser, utliggere og skilt med mer


Opplysningsskilt objekttype

et opplysningsskilt som er satt opp i tilknytning til riksgrensa.


KoordinatfestetPunkt objekttype

umerket punkt i riksgrensa bestemt med kooordinater. Finnes i vann , innsjøer og på land.


Grensegate objekttype

området på hver side av riksgrensen som er ryddet for vegetasjon høyere enn 0,5 m. >Deles opp i segmenter av riksgrense der det er ulik tilvekst.


Overgangspunkt objekttype

punkt som brukes ved overgangen fra Riksgrense til RiksgrenseLavlinje, RiksgrenseDjupå, RiksgrenseVannl eller Riksgrense.


Riksrøys objekttype

et markert punkt som definerer riksgrensen


RiksgrenseLavlinje objekttype

lavlinje i terrenget som beskriver riksgrensen.


Grenseskilt objekttype

skilt satt opp i riksgrensen, og viser grensens beliggenhet (type B: ved enkelte veger og stier).


Utligger objekttype

røys som ligger mellom riksrøyser med stor avstand, eller der fri sikt mellom disse mangler, definerer ikke grensas beliggenhet


Grensestolpe objekttype

stolpe i tilknytning til riksgrensa mellom Norge og Russland.


Sikringsbolt objekttype

hjelpepunkt for rekonstruksjon av objektets opprinnelige beliggenhet


UoffisielltObjekt objekttype

objekt som ligger i eller i tilknytning til riksgrensegata, men som ikke er knyttet til offisiell merking.


GrenseprotokollKoordinater datatype

koordinatinformasjon fra grenseprotokollen Merknad: Kan avvike fra koordinatene for den digitale representasjonen, grunnet senere konstruksjon av grensen


SøknadspliktigTiltak datatype

behandling av uoffisielle objekter i riksgrensegata etter grenseloven


Hjertesteininformasjon datatype

informasjon hogd inn i hjertestein


Skjøtsel datatype

informasjon om feltarbeid, og hva som ble utført


Posisjonsbestemmelse datatype

metadata om posisjonsbestemmelse for gitt objekt.


Publikumshenvendelse datatype

opplysning, klage osv. om tilstand på grensemerket og grensegata.


NærmesteGrensemerke datatype

forrige og neste grensemerke langs riksgrensa.


RegistrertHøyde datatype

objektets høyde definert med en eller to ulike målinger.


Grensemerkebeskrivelse datatype

beskriver grensemerkets beliggenhet, og opplysninger om objektet.


Bilde datatype

metadata om bilder som er tatt av ulike grenseobjekt


Skiltutforming datatype

utforming av ulike typer skilt.


Objektnavn datatype

offisiellt navn på objekt (riksrøys, terrengdetalj o.l.).


GrenseprotokollHøyde datatype

høydeinformasjon fra grenseprotokollen Merknad: Kan avvike fra koordinatene for den digitale representasjonen, grunnet senere konstruksjon av grensa.


BolttypeKode kodeliste

beskrivelse av ulike markeringer/bolttyper.


BildetypeKode kodeliste

informasjon om fra hvilken retning det enkelte bilde er fotografert. Merknad: Bruker retning nord når grense følges fra Iddefjorden til Treriksrøysa. Dette gjøres også om man går i himmelretning mot sør, for eksempel fra Iddefjorden til Søndre Vammen. Bilder som er i himmelretning sør om Rr G bruk BILDETYPE FotoNord. Retningsrøys som i himmelretning ligger sør for Rr G gis betegnelsen RrGrn (rn = retningsrøys nord).


BehandlingKode kodeliste

status for behandling av søknad.


KoordinatreferanseKode kodeliste

refererer til hvor på objektet koordinatene er målt inn


UnderlagKode kodeliste

beskrivelse av hvilket materiale markeringer er satt ned i.


SpråkKode kodeliste

ISO 639 del 3 språkkodetabell language code tables of ISO 639 part 3 ISO 639-3 is a code that aims to define three-letter identifiers for all known human languages. At the core of ISO 639-3 are the individual languages already accounted for in ISO 639-2.


StolpematerialeKode kodeliste

hvilket materiale stolpen er lagd av.


SkilttypeKode kodeliste

opplysning om hvilken type skilt som er benyttet.


TilvekstKode kodeliste

Grad av vegetasjonstilvekst og bonitet mellom to riksrøyser


SkiltplatemodellKode kodeliste

utforming av selveskiltplaten


MarkeringKode kodeliste

Type markering av et objekt


FestetypeKode kodeliste

måten skilt er festet til stolpe.


UtførtArbeidKode kodeliste

informasjon om feltarbeid, og hva som ble utført


KoordinatsystemKode kodeliste

definert som EPSG-kode for sammensatte koordinatsystem. Kodelisten utviders etter hvert som behovet melder seg.


SkiltplateretningKode kodeliste

i hvilken retning informasjonen på skiltet er rettet


MonogramKode kodeliste

oversikt over inskripsoner på hver side av hjertesteiner.


SkiltplateKanttypeKode kodeliste

hvordan skiltet er utformet på kanten


StolpeinnfestingKode kodeliste

hvordan stolpen er forankret til bakken.


OrganisasjonKode kodeliste

Denne kodelisten er antakelig den samme som opphav i SOSI (TE og GM 7.9.05)


SentrumsboltKode kodeliste

informasjon om riksrøys har sentrumsbolt eller ikke. Sentrumsbolt omfatter også borhull.


MaterialeBoltKode kodeliste

beskriver hvilket materiale bolten består av.


NasjonsnavnKode kodeliste

liste over aktuelle navn for påskrift på hjertestein.


GrensemerkeStatusKode kodeliste

informasjon om hvordan grensemerket forholder seg til selve riksgrensa.


UoffisiellTypeKode kodeliste

oversikt og er uoffisielle markeringer i tilknytning til grensa.


InnmålingsmetodeKode kodeliste

ulike målemetoder benyttet ved posisjonsbestemmelse (eksternt forvaltet i GeoNorge).


StatusBehandlingKode kodeliste

angir status for behandling av henvendelse