RiksgrenseUtkast

Kartverket Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for forvaltning av riksgrensedata, og produksjon av dokumentasjon. Modellen er tenkt kun til forvaltning, og ikke formidling

Navnerom: https://skjema.test.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Riksgrense1.0

Viser treff 1 - 66 av 66

Generelle elementer pakke

Inneholder elementer fra FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\RiksgrenseUtkast\Generelle elementer

Utkast

1.0RiksgrenseDjupål objekttype

umarkerte punkt som følger dypeste kurve i vassdrag, og definerer riksgrensas forløp Merknad: Ikke definert som punkt i grensemerkeprotokollen.


Grensemerkebolt objekttype

bolter eller borehull som er hjelpemarkering knyttet til riksgrensen


Riksgrensepunkt objekttype

punkt som definerer riksgrensen


Brytningspunkt objekttype

et vanligvis umarkert punkt som definerer riksgrensa. Brytningspunktene er definert, ofte som skjæringspunkt mellom rettlinjer basert på de to nærmeste riksrøysene på hver side av brytningspunktet. Brytningspunktene er beskrevet i grenseprotokollene


RiksGrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner. Linje mellom to riksrøyser og/eller brytningspunkt, eller grenseforløp som følger vann og vassdrag. Grenseforløp angis som punkter med linje mellom punktene. Omfatter også grense i sjø fram til territorialgrensa Merknad: (Iddefjorden samt Varangerfjroden). Riksgrensen går mellom to instanser av Brytningspunkt, Riksrøys, Profilpunkt eller KoordinatfestetPunkt.


RiksgrenseTerrengdetalj objekttype

koordinatbestemt grense som definerer riksgrensas forløp, og som ikke er markert i terrenget Merknad: Det kan være punkter i vann eller innsjø.


Retningsrøys objekttype

liten røys beliggende nær riksrøys og angir retning til neste røys


Overettmerke objekttype

merke som brukes til å beskrive forløp av riksgrense.


Profilpunkt objekttype

som oftest et umerket punkt som ligger i profilen mellom grensestolpene melom Norge og Russland. Merknad: På land ligger punktet som regel midt mellom grensestolpene. Der det er stein eller fjell er er sentermerket markert med borhull, med ring (25 cm i diameter) rundt. I vann er punktet umerket, og skal sammenfalle med djupålen.


RiksgrenseVann objekttype

linje i vann som beskriver forløpet av riksgrensen.


Grenseviser objekttype

samlende betegnelse for objekter som viser riksgrensa.


Grensemerke objekttype

samlende betegnelse for riksrøyser, utliggere og skilt med mer


Opplysningsskilt objekttype

et informasjonsskilt som er satt opp i tilknytning til riksgrensa.


KoordinatfestetPunkt objekttype

umerket punkt i riksgrensa bestemt med kooordinater. Finnes i vann og innsjøer.


Grensegate objekttype

området på hver side av riksgrensen som er ryddet for vegetasjon høyere enn 0,5 m


Riksrøys objekttype

et markert punkt som definerer riksgrensen


RiksgrenseDal objekttype

lavlinje i terrenget som beskriver riksgrensen.


Grenseskilt objekttype

skilt satt opp i riksgrensen, og viser grensens beliggenhet (ttype B: ved enkelte veger og stier).


Utligger objekttype

røys som ligger mellom riksrøyser med stor avstand, eller der fri sikt mellom disse mangler, definerer ikke grensas beliggenhet


Grensestolpe objekttype

stolpe i tilknytning til riksgrensa mellom Norge og Russland.


Sikringsbolt objekttype

hjelpepunkt for rekonstruksjon av objektets opprinnelige beliggenhet


UoffisielltObjekt objekttype

objekt som ligger i eller i tilknytning til riksgrensegata, men som ikke er knyttet til offisiell merking.


GrenseprotokollKoordinater datatype

koordinatinformasjon fra grenseprotokollen Merknad: Kan avvike fra koordinatene for den digitale representasjonen, grunnet senere kontstruksjon av grensen


SøknadspliktigTiltak datatype

behandling av uoffisielle objekter i riksgrensegata etter grenseloven


Hjertesteininformasjon datatype

informasjon hogd inn i hjertestein


Skjøtsel datatype

informasjon om feltarbeid, og hva som ble utført


Posisjonsbestemmelse datatype

metadasta om posisjonsbestemmelse for gitt objekt.


Publikumshenvendelse datatype

opplysning, klage osv. om tilstand på grensemerket og grensegata.


NærmesteGrensemerke datatype

forrige og neste riksgrensepunkt langs riksgrensa.


RegistrertHøyde datatype

objektets høyde definert med en eller to ulike målinger.


Grensemerkebeskrivelse datatype

punktbeskrivelse fra grensemerkeprotokoll


Bilde datatype

metadata om bilder som er tatt av ulike grenseobjekt


Skiltutforming datatype

utforming av ulike typer skilt.


Objektnavn datatype

offisiellt navn på riksrøys.


GrenseprotokollHøyde datatype

høydeinformasjon fra grenseprotokollen Merknad: Kan avvike fra koordinatene for den digitale representasjonen, grunnet senere kontstruksjon av grensa.


Bolttype kodeliste

beskrivelse av ulike markeringer/bolttyper.


Bildetype kodeliste

informasjon om fra hvilken retning det enkelte bilde er fotografert.


Behandling kodeliste

status for behandling av søknad.


Koordinatreferanse kodeliste

refererer til hvor på objektet koordinatene er målt inn


Underlag kodeliste

beskrivelse av hvilket materiale markeringer er satt ned i.


Språkkode kodeliste

ISO 639 del 3 språkkodetabell Merknad: ufullstendig kodeliste pga. importfeil language code tables of ISO 639 part 3 ISO 639-3 is a code that aims to define three-letter identifiers for all known human languages. At the core of ISO 639-3 are the individual languages already accounted for in ISO 639-2.


Stolpemateriale kodeliste

hvilket materialet stolpen er lagd av.


Skilttype kodeliste

opplysning om hvilken type skilt som er benyttet.


Tilvekst kodeliste

Grad av vegetasjonstilvekst og bonitet mellom to riksrøyser


Skiltplatemodell kodeliste

utforming av selveskiltplaten


Markering kodeliste

Type markering av et objekt


Festetype kodeliste

måten skilt er festet til stolpe.


UtførtArbeid kodeliste

informasjon om feltarbeid, og hva som ble utført


Koordinatsystem kodeliste

definert som EPSG-kode for sammensatte koordinatsystem. Kodelisten utviders etter hvert som behovet melder seg.


Skiltplateretning kodeliste

i hvilken retning informasjonen på skiltet er rettet


Monogram kodeliste

oversikt over inskripsoner på hver side av hjertesteiner.


SkiltplateKanttype kodeliste

hvordan skiltet er utformet på kanten


Stolpeinnfesting kodeliste

hvordan stolpen er forankret til bakken.


Organisasjon kodeliste

Denne kodelisten er antakelig den samme som opphav i SOSI (TE og GM 7.9.05)


MaterialeBolt kodeliste

beskriver hvilket materiale bolten består av.


Nasjonsnavn kodeliste

liste over aktuelle navn for påskrift på hjertestein.


GrensemerkeStatus kodeliste

informasjon om hvordan grensemerket forholder seg til selve riksgrensa.


UoffisiellType kodeliste

oversikt oger uoffisielle markeringer i tilknytning til grensa.


Innmålingsmetode kodeliste

ulike målemetoder benyttet ved posijonsbestemmelse (eksternt forvaltet i GeoNorge).


StatusBehandling kodeliste

angir status for behandling av henvendelse