Berg-5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 33 av 33

BergartFlate objekttype

flate som representerer utbredelsen av en enkelt bergartstype eller flere bergartstyper som er for små til å kunne skilles ut enkeltvis


BerggrunnStrukturlinje objekttype

linje som angir geologiske strukturer i berggrunnen


AkseplanTrase objekttype

konstruert linje langsetter en foldning i berggrunnen. Representerer skjæringslinjen mellom landoverflaten og et plan som krysser foldehengselen og som deler folden i to


BergartGrense objekttype

delelinjen mellom to ulike bergartsflater. Bergartsgrenser


FjellBlotning objekttype

synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen


BerggrunnProfil objekttype

linje som viser sporet av utarbeidet geologisk tverrprofil (tverrsnitt) i berggrunnen


PlanStrukturPkt objekttype

punkt som angir måling av en planstruktur i berggrunnen. Eksempel: Lagning, Foliasjon, Akseplan


MetamorfoseGrense objekttype

avgrensing av ulike metamorfosegrader (facies) som ikke er betinget av bergartsgrense, akseplantraséer


Bergartslinje objekttype

inje som angir spesielt viktig/særegen bergart som er for tynn til å vises som flate


BerggrunnSymbol objekttype

punkt som viser plassering av ulike typer registreringer i berggrunnen Eksempel: Gruve, skjerp, mineralforekomst, fossilfunnsted, skiferbrudd


LinjeStrukturPkt objekttype

punkt som angir måling av en lineær struktur i berggrunnen Eksempel: foldeakse, minerallineasjon
AnnenBergartLinjetype kodeliste

streklinjer som opptrer på berggrunnsgeologiske kart og som ikke er definert for seg selvStrukturPunkttype kodeliste

måling av linje- og planstrukturer i en observasjonslokalitet Merknad: Ytterligere informasjon og definisjon av strukturene finnes i NGU Skrifter nr. 113, s 52 og NGT vol. 66 (Nystuen 1986).TektoniskHovedinndeling kodeliste

grovinndeling basert på berggrunnens innbyrdes alder og bevegelse Merknad: Hvorvidt de er dannet på det sted de ligger eller er flyttet på (overskjøvet)TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning

MetamorfLinjetype kodeliste

isolinjer trukket gjennom observasjoner hvor bergarten har samme omvandlingsgrad


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringenBergartSymbol kodeliste

tegnsymboler brukt på berggrunnsgeologiske kartLineamentType kodeliste

samlebegrep for linjestruktur i berggrunnen (skyvegrenser, forkastninger og sprekkesoner) Merknad: Definisjoner gitt i NGT (Nystuen 1986).