Generelle konsepter

Geovekst Erstattet 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 20 av 20KvalitetPåkrevd objekttype

Posisjonskvalitet påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.


KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt. I FKB lagres KantUtsnitt ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.


KvalitetOpsjonell objekttype

Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB


DatafangstdatoOpsjonell objekttype

Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på fiktive linjer i FKB


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av kartobjektets levetid.


Høyde datatype

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


HøydeOverBakken datatype

objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


TreDNivå kodeliste

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi