FKB-AR5-5.0

Geovekst Gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-AR5/5.0

Viser treff 1 - 15 av 15

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0


ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater


ArealressursGrenseFiktiv objekttype

avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier


ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem


ArealressursAvgrensingType kodeliste

informasjon om grense som er henta fra annet datasett


ArealressursTreslag kodeliste

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær


Klassifiseringsmetode kodeliste

metode for klassifisering av areal


ArealressursArealtype kodeliste

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning


ArealressursGrunnforhold kodeliste

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket


ArealressursSkogbonitet kodeliste

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke


Opphav kodeliste

referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde