Eiendomsinformasjon-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: eiendomsinformasjon omfatter de objektklassene som er nødvendig for å beskrive matrikkelenhetsdelen i Matrikkelen. Det omfatter egenskaper ved de ulike matrikkelenhetstypene, og grenseforløp (teiggrenser og teiggrensepunkt)

Viser treff 1 - 27 av 27
DekTeig objekttype

et areal eller teig av grunneiendommer og festegrunn og uteareal til eierseksjon Merknad: Benyttes for forenklet representasjon av matrikkelkartet. -- Definition -- an area or parcel of landed properties and leased properties and outdoor areas belonging to a condominium unit Used to simplify the presentation of the cadastral map


Teig objekttype

sammenhengende areal som avgrenses av teiggrense -- Definition -- continuous area defined by parcel boundary Note: Parcels must not overlap. Neighbouring parcels must have shared geometry Note: Cadastral units which consist of several areas joined in just one point are divided into parcels according to this definition.


Grunneiendom objekttype

eiendom som er avgrenset ved eiendomsgrenser på jordoverflaten og som strekker seg loddrett nedover i grunnen og oppover i luften som privat eiendomsrett rekker etter alminnelige regler -- Definition -- property which is defined by property boundaries on the surface of the earth and which extend vertically down into the ground and up into the air according to the general rules of private property. Landed property is the most common type of cadastral unit and is also called a holding. It has no lease number or section number. Normally created in connection with conveyance of part of a title. Note §6a of the Act relating to Land Registers (the Cadaster Law??) states that landed property can be established as as separate cadastral unit.


TeigForMatrikkelenhet objekttype

inneholder informasjon som ligger på relasjonen mellom matrikkelenhet og teig Merknad: Representasjonspunktet hentes fra hovedteig og i visninger -- Definition -- contains information concerning the relation between cadastral unit and parcel. the representation point is fetched from main parcel and in viewings.


Festegrunn objekttype

del av grunneiendom som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. -- Definition -- part of landed property to which somebody has leasing rights, or which may be leased out, or to which somebody has corresponding exclusive, or long-term rights of use. Includes also point lease. Note: Cadastral number must include a lease number. Normally created when the lease is established


Seksjon objekttype

del av seksjonert grunn . -- Definition -- a part of sectioned land. Cadastral no. must comprise section no., and may have a lease no.


Teiggrensepunkt objekttype

koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen -- Definition -- point established by coordinates, which is proven, described and/or marked specifically in the geographical demarcation of the parcel Note: Can also be am auxiliary point for technical registration purposes Note: A boundary point is placed either at the beginning or end of a parcel boundary.


Teiggrense objekttype

geometrisk forbindelse mellom to grensepunkt, eller den geometriske beskrivelsen av teigen der ingen grensepunkt inngår (f.eks en øy som beskrives uten grensepunkt) Merknad: Samme teiggrense skal kun være representert en gang i matrikkelen. -- Definition -- geometric connection between two boundary points, or the geometric description of the parcel where there is no boundary point (e.g. an island which is described without boundary points) Note: The same parcel boundary must only be stated once in the cadaster.


AnnenMatrikkelenhet objekttype

andre matrikkelenhetstyper enn grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie Merknad: Dette er en samlepost fra GAB. -- Definition -- other types of cadastral units than landed property, leased property, condominium units, investment property and joint ownership of land Note: This is a misc. item from GAB.


Matrikkelenhet objekttype

juridisk eiendomsenhet som skal registreres med egne numre, og som opplysningene i matrikkelen skal knyttes til -- Definition -- form for data concerning cadastral units in the land register/cadaster?? Contains cadastral unit and other related classes DESCRIPTION Section 5 of the Act relating to Land Registers states that ... The cadaster must contain information regarding the individual cadaster unit ... MISCELLANEOUS There are also data concerning cadastral units in the municipal supplementary data


BeregnetAreal datatype

opplysning om en teigs beregnede areal, og en angivelse av usikkerhet knyttet til beregningen -- Definition - - Information about a parcel's calculated acreage, and an indication of uncertainty related to the calculation


Matrikkelnummer datatype

den offisielle benevnelsen for hver enkelt matrikkelenhet -- Definition - - the official term for each individual cadastral unit
Terrengnivå kodeliste

til bruk for teiggrenser som er over/under terrengnivå (del av beskrivelsen til anleggseiendom) Merknad: Teiggrenser over/under terrengnivå skal ikke være med i linjenettverket som danner flater på terrengnivå. -- Definition - - used for parcel boundaries which are above/below terrain level (part of the description for industrial property) Note: Parcel boundaries above/under terrain level is not to be included in the line network which forms surfaces at terrain level.


FølgerTerrengdetalj kodeliste

opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget Merknad: brukes som egenskap på objekttypene: EiendomsGrense og EiendomsGrenseOmtvistet når disse er beskrevet til å følge terrengsdetalj -- Definition - - Information that a boundary follows natural lines of demarcation in the terrain Note: used as characteristic of the object types: PropertyBoundary and PropertyBoundaryDisputed when these are described as following terrain detail


FormålSeksjon kodeliste

lovlige koder for formål med seksjon. Regulert i lov om eierseksjoner. -- Definition - - Legal codes for the purpose of section. Regulated by the law relating to condominium units.


GrensemerkeNedsattI kodeliste

definisjon mangler -- Definition - - no definition

Arealkilde kodeliste

angivelse av det arealet som arealkildetypen er knyttet til Merknad. Viser hvordan arealet er framkommet. -- Definition - - indication of the acreage to which the AcreageSource type is related Note: Shows how the acreage is calculated.AdministrativGrense kodeliste

angivelse av om en objekttype følger en administrativ grense