Skred 4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: beskrivelser av data knyttet til ulike former for skred, fareområder for stein- og snøskred, risiko for kvikkleireskred, historiske skred, faresoner for skred og deres utløsningsområder og utløpsområder. Store deler av befolkningen spesielt på Østlandet og i Trøndelag, er bosatt i områder med kvikkleire i grunnen. Kartlegging har vist at det i mange av disse områdene kan være fare for kvikkleireskred, såkalte kvikkleirefaresoner. NGI har utviklet en ny metode for å klassifisere de ulike faresonene nærmere etter risiko og konsekvens. Beskrivelsen dekker også datasett som inneholder områder utsatt for stein- og snøskred i nærheten av og i tettbygde områder. Områdene er inndelt i soner med en teoretisk, potensiell skredfare, beregnet ut fra en matematisk modellering av terrengets helningsvinkler og supplert med lokalkunnskap og befaringer i felt. De skredfarlige områdene angir hvilke arealer som må underlegges spesielle aktsomhetskrav ved omdisponering. Mer detaljert kartlegging, spesielt ifm faren for store fjellskred og snøskred har utløst mer detaljert kartlegging med inndeling i faresoner, utløsningsområder og uløpsområder for skred.

Viser treff 1 - 36 av 36SkredObsHistorisk objekttype

sted hvor det er beskrevet en enkel skredhendelse fra historisk tid Merknad: Ofte er det skadestedet som er stedfestet og ikke selve skredet. -- Definition -- place where an individual avalanche/landslide event from historical times has been described


SkredObsPkt objekttype

sted hvor det er gjort observasjon, måling etc i forbindelse med skredkartlegging og -undersøkelser -- Definition -- place where observations, measurements, etc. have been carried out in connection with avalanche/landslide mapping and surveys


KvikkleireFaresone objekttype

areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 "risikoklasser" basert på skadekonsekvensen og faregraden -- Definition -- area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard


Grunnboring objekttype

lokalitet hvor det er utført en geoteknisk boring -- Definition -- method for identifying soil conditions


SkredSkadested objekttype

lokalitet hvor skade er oppstått som følge av skred Merknad: Skadestedet skal knyttes til en skredhendelse -- Definition -- location where damage has occurred as a result of avalanche/landslide


KvikkleireOmr objekttype

areal hvor det er antatt å være kvikkleire i undergrunnen Merknad: Ingen risikovurdering er foretatt. Dette objektet vil utgå når alle områdene er fare- og risikovurdert -- Definition -- area where it is assumed that there is quick clay in the subsurface


PotensieltSkredfareOmr objekttype

areal hvor det er en potensiell fare for ulike typer skred -- Definition -- area where there is a potential avalanche/landslide hazard


FlodbolgeOmr objekttype

landareal som vil bli påvirket av en eventuell flodbølge dannet av skredmasser som ender opp i sjø eller vann -- Definition -- land area which would be affected by a potential tsunami caused by avalanche/landslide masses which run into the sea or a lake


KvikkleireOmrAvgr objekttype

avgrensningslinje for areal hvor det er antatt å være kvikkleire i undergrunnen Merknad: Dette objektet vil utgå når alle områdene er fare- og risikovurdert -- Definition -- line delimiting area where it is assumed that there is quick clay in the ground


UtlopOmr objekttype

areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs


SkredFaresone objekttype

område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred -- Definition -- area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent


KvikkleireFaresoneAvgr objekttype

avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad -- Definition -- line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard


UtlosningOmr objekttype

område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred


SkredObsForhistorisk objekttype

sted hvor det er utført vitenskapelige arbeider som beskriver skredhendelser fra førhistorisk tid -- Definition -- place where scientific work has been carried out, describing avalanche/landslide events from prehistoric times


SkredFaregrense objekttype

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides


BoringType kodeliste

hvilken undersøkelsesmetode som ble benyttet -- Definition - - which kind of drilling was used


StabilitetVurderingKvikkleire kodeliste

vurdering av stabiliteten i et område hvor det er undersøkt for kvikkleire Merknad: Vil utgå når nye skredrisikovurderinger blir utført -- Definition - - assessment of the stability in an area where a quick clay investigation has been carried out Note: Will be omitted/discontinued when new landslide risk evaluations have been carried out


SkredSkadeObjekter kodeliste

installasjoner og kjøretøy som ble skadet i skred -- Definition - - installations and vehicles which were damaged in an avalanche/a landslide


SkredSkadeSamferdsel kodeliste

infrastruktur som ble skadet i skred -- Definition - - infrastructure which was damaged in an avalanche/a landslide


SkredFaregradKlasse kodeliste

graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) -- Definition - - the degree of probability that there will be an landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. The landslideHazardLevelClass is based a weighed hazardfactorscore (0-51


SkredMalemetode kodeliste

undersøkelsesmetode benyttet på målestasjon eller observasjonspunkt -- Definition - - investigation/sampling method used at measuring station or observation point


SkredRisikoKvikkleireKlasse kodeliste

risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser.) -- Definition - - the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels


SkredStatistikkSannsynlighet kodeliste

statistisk sannsynlighet for at det går et skred Merknad: Oppgis som et skred per antall år. I plan og bygningsloven skal man ta hensyn til 1000 årsskredet. -- Definition - - statistical probability that an avalanche/a landslide will take place Condition: The attribute landslideHazardLevelClass or avalancheStatisticProbability is mandatory. landslideHazardLevelClass is used in the case of quick clay and avalancheStatisticProbability in the case of steep terrain Note: Indicated as a yearly probability of avalanches/landslides. In the Planning and Building Act consideration must be given for the yearly probability of 1/1000 .


SkredSkadeAnnen kodeliste

annen skade som følge av skred -- Definition - - other damage as a result of avalanche/landslide


SkredKvalKartlegging kodeliste

status og detaljeringsgrad vedrørende kartleggingsarbeidet -- Definition - - status, quality and degree of detail regarding the mapping work


SkredEvakuering kodeliste

igangsatt evakuering i forbindelse med skredet -- Definition - - evacuation initiated in connection with the avalanche


Skredtype kodeliste

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these


SkredUtlopOmrType kodeliste

område som påvirkes av skredmassene -- Definition - - area which is influenced by the avalanche/landslide masses


SkredUtlosningOmrType kodeliste

området hvor skred løsner Merknad: Ustabile fjellparti, snøskavler mv. -- Definition - - the type of source area for the avalanche/landslide Note: Unstable rock slopes, snowdrifts, etc


SnoSteinSkredfareVurdering kodeliste

grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGI sin geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. -- Definition - - rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings , geothecnical conditions, climate and other landslide related information


SkredSkadType kodeliste

hva som er skadet av skred -- Definition - - what has been damaged by avalanche/landslide


SkredUtlosningOmrHelning kodeliste

bratt område med helningsgrad større enn angitt kodeverdi -- Definition - - steep area with a slope agle greater than designated code value


SkredSkadeKonsekvensKlasse kodeliste

hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen -- Definition - - what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of damage consequence in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected


SkredRedning kodeliste

igangsatt organisert redning -- Definition - - organized rescue initiated