Skred

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet tar for seg skredinformasjon som er av betydning i plan og bygningsloven ifm arealplanlegging og skredforebyggende tiltak. Dette gjelder alle typer skred på land og undersjøiske skred. Hensikten er å få et forbedret grunnlag for prioritering av ressursene i arbeidet med sikring mot skred. I forbindelse med utbyggingssaker plikter utbygger å sikre seg at det arealet en ønsker å bebygge ikke er utsatt for skredfare eller annen naturfare. Digitale skredfaredata er derfor nyttige redskap for planleggere, forvaltere, politikere og andre som har behov for en god oversikt over arealressursene og deres egnethet til ulike formål

Viser treff 1 - 2 av 2

Skred 4.0 fagområdestandard

beskrivelser av data knyttet til ulike former for skred, fareområder for stein- og snøskred, risiko for kvikkleireskred, historiske skred, faresoner for skred og deres utløsningsområder og utløpsområder. Store deler av befolkningen spesielt på Østlandet og i Trøndelag, er bosatt i områder med kvikkleire i grunnen. Kartlegging har vist at det i mange av disse områdene kan være fare for kvikkleireskred, såkalte kvikkleirefaresoner. NGI har utviklet en ny metode for å klassifisere de ulike faresonene nærmere etter risiko og konsekvens. Beskrivelsen dekker også datasett som inneholder områder utsatt for stein- og snøskred i nærheten av og i tettbygde områder. Områdene er inndelt i soner med en teoretisk, potensiell skredfare, beregnet ut fra en matematisk modellering av terrengets helningsvinkler og supplert med lokalkunnskap og befaringer i felt. De skredfarlige områdene angir hvilke arealer som må underlegges spesielle aktsomhetskrav ved omdisponering. Mer detaljert kartlegging, spesielt ifm faren for store fjellskred og snøskred har utløst mer detaljert kartlegging med inndeling i faresoner, utløsningsområder og uløpsområder for skred.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0

Tilbaketrukket

4.0