Generelle elementer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra FKB Generell del 5.0

Viser treff 1 - 13 av 13
KvalitetOpsjonell objekttype

abstrakt objekttype med valgfri kvalitetsangivelse


KvalitetPåkrevd objekttype

abstrakt objekttype med påkrevet kvalitetsangivelse


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.


Datafangstmetode kodeliste

metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.


Synbarhet kodeliste

synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Registreringsversjon kodeliste

FKB-verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.


Høydereferanse kodeliste

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt