Losfaglige anbefalinger modell

Kystverket Utkast 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Formålet med produktspesifikasjonen for losfaglige anbefalinger er å kvalitetssikre lostjenesten i Kystverket gjennom standardisering, samt å bidra til en felles forståelse og praksis i forbindelse med utførelsen av lostjenesten.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_603EF5AE_AA9C_4388_A302_9D79ED8881AF

Viser treff 1 - 15 av 15
LFA-området objekttype

Et LFA-område er et kyst/havneområde der en eller flere LosFagligeAnbefalinger (LFA) gjelder. LFA-områder skal digitaliseres på skjerm og har dermed en begrenset geometrisk nøyaktighet. LFA-områder kan overlappe hverandre. Dette fordi for et område kan der det gjelder en LFA f.eks om taubåter er det flere kaier. Disse kaiene kan måtte ha egne LFA siden det kan være forkjellige LFA på dem. Dermed kan kaien være et eget LFA område for LFA om kai inne i et område der det er LFA om taubåt.


fravannsBegrensninger objekttype

en konkret begrensning i brruk av farvannet. Kan enten har hjemmel i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) eller være en LosFagligAnbefaling (LFA). Begrensningen kan enten være kan enten være av type kaianløp, anbefaling om bruk av farvann, anbefaling om taubåt, anbefaling om ankring eller anbefaling om bruk av 2 loser (CodeList typeAnbefaling).