Gyteområder

Fiskeridirektoratet Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Områder hvor det blir fanget gytefisk. Opplysningene er basert på intervju av fiskere

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Gyteomrader/20170601

Viser treff 1 - 18 av 18Gyteområde objekttype

område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs- og areal utnyttelse Merknad: Annen bruk av området kan føre til fortrengsel av særinteresser innen fiskeriene og påføre disse tap. -- Definition -- area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


GyteområdeGrense objekttype

avgrensning av område relatert til fiskeriinteresser knyttet til ressurs og areal utnyttelse -- Definition -- delimitation of area relating to fishery interests in connection with resource and area utilization


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Fiskeriressurs datatype

særlig verdifulle områder for rekruttering til fiskebestander eller andre -- Definition - - particularly valuable areas for recruitment to fishing stocks or other


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Måned kodeliste

Måned for start eller slutt på fangst -- Definition -- Month indicating start or end of catch


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.


AkvaArt kodeliste

Kodeliste for arter generert fra kodeverdier i WFS-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wfs.aspx?service=wfs&request=getcapabilities


FiskeriressursOmrådetype kodeliste

type fiskeri-ressursområde -- Definition - - type of fishery resource area


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based