Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_733F23F1_6914_4e16_B57D_43D61674C9C2;Skred 4.0;beskrivelser av data knyttet til ulike former for skred, fareområder for stein- og snøskred, risiko for kvikkleireskred, historiske skred, faresoner for skred og deres utløsningsområder og utløpsområder. Store deler av befolkningen spesielt på Østlandet og i Trøndelag, er bosatt i områder med kvikkleire i grunnen. Kartlegging har vist at det i mange av disse områdene kan være fare for kvikkleireskred, såkalte kvikkleirefaresoner. NGI har utviklet en ny metode for å klassifisere de ulike faresonene nærmere etter risiko og konsekvens. Beskrivelsen dekker også datasett som inneholder områder utsatt for stein- og snøskred i nærheten av og i tettbygde områder. Områdene er inndelt i soner med en teoretisk, potensiell skredfare, beregnet ut fra en matematisk modellering av terrengets helningsvinkler og supplert med lokalkunnskap og befaringer i felt. De skredfarlige områdene angir hvilke arealer som må underlegges spesielle aktsomhetskrav ved omdisponering. Mer detaljert kartlegging, spesielt ifm faren for store fjellskred og snøskred har utløst mer detaljert kartlegging med inndeling i faresoner, utløsningsområder og uløpsområder for skred.;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Skred 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Skred\Skred 4.0 EAID_DA161C45_4B5C_4e25_A503_E4D4229983A5;Skred - avhengigheter;;diagram;;;Skred;SOSI Generell objektkatalog\Skred