Generelle konsepter

Geovekst Foreslått 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 18 av 18
KvalitetPåkrevd objekttype

Posisjonskvalitet er påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


KvalitetOpsjonell objekttype

Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Høyde datatype

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen