Stormflo og Havnivå

Kartverket Utkast 20240220

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/StormfloHavniva/20240220

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_077B3275_B0A6_475c_A5E9_06A87BFFADEA

Viser treff 1 - 27 av 27


Dekningsområde objekttype

Oversikt over hvilke områder som er kartlagt, hvilke områder datasettet ikke er relevant for, samt hvilke områder som kan være berørt, men som ikke er kartlagt grunnet manglende datagrunnlag.


Stormflo200År_KlimaÅrNå objekttype

Ekstrem høy vannstand som i snitt oppstår 1 gang per 200 år, basert på dagens havnivå. Tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17.


Middelhøyvann_KlimaÅr2100 objekttype

Middel høyvann med klimapåslag for år 2100 viser kystkonturen justert for mulig havnivåendring frem til år 2100. Klimapåslag er basert på 83% for SSP3-7.0, medium konfidens. Referanseperioden er 1995-2014.


StormfloØvreEstimat_KlimaÅr2150 objekttype

Et øvre estimat for hvor høy vannstanden kan bli, justert for mulig havnivåendring frem til år 2150. Tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17 med anbefalt klimapåslag for år 2150. Klimapåslag er basert på 83% for SSP3-7.0, medium konfidens. Referanseperioden er 1995-2014.


Stormflo1000År_KlimaÅrNå objekttype

Ekstrem høy vannstand som i snitt oppstår 1 gang per 1000 år, basert på dagens havnivå. Tilsvarer sikkerhetsklasse F3 i TEK17.


StormfloØvreEstimat_KlimaÅr2100 objekttype

Et øvre estimat for hvor høy vannstanden kan bli, justert for mulig havnivåendring frem til år 2150. Tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17 med anbefalt klimapåslag for år 2150. Klimapåslag er basert på 83% for SSP3-7.0, medium konfidens. Referanseperioden er 1995-2014.


Stormflo20År_KlimaÅrNå objekttype

Ekstrem høy vannstand som i snitt oppstår 1 gang per 20 år, basert på dagens havnivå. Tilsvarer sikkerhetsklasse F1 i TEK17.


Stormflo1000År_KlimaÅr2100 objekttype

Ekstrem høy vannstand som i snitt oppstår 1 gang per 1000 år, justert for mulig havnivåendring frem til år 2100. Tilsvarer sikkerhetsklasse F3 i TEK17 med anbefalt klimapåslag for år 2100. Klimapåslag er basert på 83% for SSP3-7.0, medium konfidens. Referanseperioden er 1995-2014.


GenerelleEgenskaperStormfloHavnivå objekttype

Abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.


Stormflo200År_KlimaÅr2100 objekttype

Ekstrem høy vannstand som i snitt oppstår 1 gang per 200 år, justert for mulig havnivåendring frem til år 2100. Tilsvarer sikkerhetsklasse F2 i TEK17 med anbefalt klimapåslag. Klimapåslag er basert på 83% for SSP3-7.0, medium konfidens. Referanseperioden er 1995-2014.


Middelhøyvann_KlimaÅr2150 objekttype

Middel høyvann med klimapåslag for år 2150 viser kystkonturen justert for mulig havnivåendring frem til år 2150. Klimapåslag er basert på 83% for SSP3-7.0, medium konfidens. Referanseperioden er 1995-2014.


StormfloØvreEstimat_KlimaÅrNå objekttype

Et øvre estimat for hvor høy vannstanden kan bli, basert på dagens havnivå.


Middelhøyvann_KlimaÅrNå objekttype

Middel høyvann som definerer dagens kystkontur.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidlligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


DekningStatus kodeliste

Koder som viser dekningsstatus for fullstendighetsdekningskart.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


SikkerhetsklasseFlom kodeliste

Sikkerhetsklasse for flom i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17). For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter kodeverdiene. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides