Reindrift - Reinbeitedistrikt

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Det samiske reinbeiteområdet er delt inn i administrative enheter kalt reinbeiteområder og reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reinbeitedistrikt/20221017

Viser treff 1 - 3 av 3

ReinbeitedistriktID kodeliste

identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitedistriktid


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based