Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2E364F7D_AFA0_41c4_80E1_C82279E5AAEC;Oversiktsdiagram Realiseringer fra SOSI-objekt;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_FD134A76_2FE1_4012_806D_86D2BB3336E1;Pakkerealisering;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_11A52DD2_80F4_4533_B9F9_A85EB7954953;Oversiktsdiagram Datatyper og kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_E62CF043_A71D_44a4_B16D_F896E410CE65;OVersiktsdiagram Realiseringer fra fagområde;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_2C178E26_13D1_4a37_9A51_7A2C0F3281F8;Hoveddiagram Produktspesifikasjon Reinbeitedistrikt;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_9FCC07F1_799C_4da1_AF4E_D49101CE5FF2;Oversiktsdiagram Eksterne kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;Reinbeitedistrikt;Administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer. -- Definition -- administrative area unit;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_D3D2A496_6E69_4b05_812E_54211D292CBD;ReinbeitedistriktGrense;avgrenser et reinbeitedistrikt -- Definition -- demarcates a reindeer pasture district;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_3C364904_AD57_4732_A6F8_CA4C3425B3D3;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_B5596A2E_3ACD_496d_8EF5_B5271DF704DC;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_E6BACA2F_B865_4c50_883C_0784B22EB928;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_3C6B6D20_12F0_4f44_A488_23CF76F1F857;ReinbeitedistriktID;identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitedistriktid;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_B34C5CBC_843C_4834_B771_FA9AC5417BEB;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_C6FBAC54_4E46_409f_9076_B0B5E1EF50AC;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;reinbeitedistriktID;identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitedistriktid ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;reintallHøyeste;fastsatt høyeste reintall -- Definition -- specified maximum number of reindeer;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;reintallVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;beitetid;fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 -- Definition -- established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;beitetidVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;grenseVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_14C4B61F_4564_4047_B161_7D957A3440EE;link;Lenke til nettside med mer informasjon;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Reinbeitedistrikt EAID_3C364904_AD57_4732_A6F8_CA4C3425B3D3;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Identifikasjon EAID_3C364904_AD57_4732_A6F8_CA4C3425B3D3;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Identifikasjon EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_3C6D6C8A_6903_43f0_B597_4FE6E96119D4;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Fellesegenskaper EAID_B5596A2E_3ACD_496d_8EF5_B5271DF704DC;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Kopidata EAID_B5596A2E_3ACD_496d_8EF5_B5271DF704DC;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Kopidata EAID_B5596A2E_3ACD_496d_8EF5_B5271DF704DC;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Kopidata EAID_D3D2A496_6E69_4b05_812E_54211D292CBD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\ReinbeitedistriktGrense EAID_E6BACA2F_B865_4c50_883C_0784B22EB928;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Posisjonskvalitet EAID_E6BACA2F_B865_4c50_883C_0784B22EB928;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Posisjonskvalitet EAID_E6BACA2F_B865_4c50_883C_0784B22EB928;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Reinbeitedistrikt;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Reinbeitedistrikt\Posisjonskvalitet