Reindrift - Reinbeitedistrikt

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Det samiske reinbeiteområdet er delt inn i administrative enheter kalt reinbeiteområder og reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reinbeitedistrikt/20221017