Bioma-4.1

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.1

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk