Naturtyper_Utvalgte-2.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_Utvalgte-2.0

Viser treff 1 - 3 av 3

NaturtypeUtvalgt objekttype

Utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


NaturtypeUtvalgtGrense objekttype

Aavgrensning av en naturtypelokalitet