Administrative enheter

Kartverket Erstattet 4.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AdmEnheter/4.1

Viser treff 1 - 21 av 21

AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Virkeområde objekttype

sone for eller avgrensning av et område hvor det er spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.


LovVirkeområdeGrense objekttype

avgrensningen av det området som en lov virker innenfor


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne


GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


AdministrativGrense objekttype

grense for regional eller lokal administrasjon


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke


AdministrativEnhet objekttype

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå


Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Fylke objekttype

administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå


Nasjon objekttype

selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå


Kommune objekttype

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå