Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7D95A130_614C_408c_885A_97DAF6AD29C6;Realisering fra Generelle typer Posisjonskvalitet;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_554BF8CD_EC25_4412_8666_3486361E2BA7;Datatyper;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_E130BA94_F3C6_4417_980D_B86A00FE5B8D;Kommune;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_375F6405_DF91_4501_B6FE_D8D17F104B9A;Nasjon;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_B1C1632D_72A5_4df0_8E1E_A2E43A0A9064;Fylke;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_AEB7C88C_F3BC_45ad_B0DC_7BC3325C2DBA;Administrativ enhet;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_6E558ED9_6ADC_4e63_933F_B3EA02A2A5DD;Administrativ grense;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_312925EE_35A6_4a7b_8653_8E3A5A5F3E4E;Supertype SOSI Objekt adm grenser og enheter;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_82C487FA_ACDB_421c_8BBF_74151FA74E94;1 nautisk mil;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_A4EF4A29_2ECC_4df4_9ED4_8A6C13063F92;Kodelister;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_EB2C4C18_A736_4b1e_B21E_5FD8AA8B5EC5;Realisering fra ISO 00639;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_07C8AFE1_4E03_4fdb_B5BB_09BDEA063219;Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C4186A17_BD37_4761_9D65_9598BF501FF3;Maritime grenser;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_4A8539EA_F7FB_4311_B8DE_E5884DDBD16B;Supertype SOSI Objekt andre grenser;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_9CEF4738_628A_4cf6_BCA2_4B938BB1C1F3;Realisering fra ISO 3166;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_20868525_0B98_4ef4_A640_6E312504F438;Pakkerealisering;;diagram;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_0843832D_0960_4483_ABBC_21D4DB2328A9;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_413780D0_5A95_4d51_A743_467FC59C1B55;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_44D7553C_3A31_455f_8C1C_98EB9C1EB851;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_5AFD5A11_6B7F_45c6_943C_24D1A570E2A0;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_5DB5AC4D_A65F_4148_B521_E797E3A809D9;Kommunegrense;avgrensing av kommune;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_6A979AF7_ADA3_44fa_9E0A_49A4028C2A13;NorskeGrenser;grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_74FA4F27_A2AA_4b68_BE8C_23FF8583C631;MaritimeGrenser;grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_9123F5B8_447A_451a_984B_DA748096E360;Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_9306A8BF_EEDB_47df_9141_72CDB0372A72;Virkeområde;sone for eller avgrensning av et område hvor det er spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_9352DF4F_D608_46ed_83DB_CB2884BB62A0;Grunnlinje;rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_9B9D1BE8_633F_4255_BC3B_F4DE4E737DFE;LovVirkeområdeGrense;avgrensningen av det området som en lov virker innenfor;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_A7558CBE_F139_4f45_B440_0F2EAD8F7E98;BeregnetGrense;grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_AA14C84F_7614_424d_AC4F_D1F85468FF41;GrenseMellomNasjoner;grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C13C6C95_16A8_4142_B036_F99380A30C4E;Fylkesgrense;avgrensning av fylke;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C14B8198_CBCA_4e5b_8360_02492FEE0600;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_D59FF032_D7EC_4c4a_993A_6A3B8C43EC7C;Fylke;administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_DFED1C03_88B2_4e72_86D8_FFA4F49CFFF9;Nasjon;selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_EFA6084A_159A_4b40_A179_7578BBB03812;Kommune;inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_062B77F2_9A2C_48c8_A392_24E08F673444;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;Dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;datatype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_4A42DCCA_23BA_4f4a_B5EC_2A6FED487464;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_611F156A_36F6_487f_A2CB_6EA10930DF74;AdministrativEnhetNavn;offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon;datatype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_702E94F1_A60A_452c_B8FF_D7C17C39FC90;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_0A8BE4C6_C562_4c52_8761_5825F8ECDD7F;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_0CAA7924_D077_4724_86EA_0285CB9DFA32;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_0D6365E0_32E3_452c_8931_825C48052B88;Landkode;alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_15E29B8F_683C_421d_846B_849E2927D679;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_232D5CA3_C840_409d_A1CD_352443F4C8C6;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_97C20F78_4AA1_40f1_9386_DE89179E46B0;Språkkode;ISO 639 del 3 språkkodetabell Merknad: ufullstendig kodeliste pga. importfeil language code tables of ISO 639 part 3 ISO 639-3 is a code that aims to define three-letter identifiers for all known human languages. At the core of ISO 639-3 are the individual languages already accounted for in ISO 639-2.;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_98008210_5C26_404c_AEC5_E5E7A4B8AB58;NøyaktighetsklasseKode;Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_9B9BDF1F_DCFD_4275_87D4_AF5457DC2F8C;Grensestatus;liste over juridisk status på den administrative grensa;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_D205C306_EA04_4852_95B8_E173B7D6CC9A;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.;kodeliste;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_062B77F2_9A2C_48c8_A392_24E08F673444;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Identifikasjon EAID_062B77F2_9A2C_48c8_A392_24E08F673444;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Identifikasjon EAID_062B77F2_9A2C_48c8_A392_24E08F673444;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Identifikasjon EAID_0843832D_0960_4483_ABBC_21D4DB2328A9;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AvtalteGrenser EAID_0843832D_0960_4483_ABBC_21D4DB2328A9;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AvtalteGrenser EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;rettskildeTittel;navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;rettskildeId;referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;hjemmel;lov som rettskilden er begrunnet i;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;fastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;fastsettingsdato;dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;dokumentlink;URL til saksdokument;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_2FB3A633_1F65_43be_893F_C8ECE2AC9913;internReferanseKartverket;henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_4A42DCCA_23BA_4f4a_B5EC_2A6FED487464;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Posisjonskvalitet EAID_4A42DCCA_23BA_4f4a_B5EC_2A6FED487464;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Posisjonskvalitet EAID_5AFD5A11_6B7F_45c6_943C_24D1A570E2A0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Riksgrense EAID_5AFD5A11_6B7F_45c6_943C_24D1A570E2A0;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Riksgrense EAID_5AFD5A11_6B7F_45c6_943C_24D1A570E2A0;fastsettingstype;måte en grense er fastsatt på ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Riksgrense EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_5C0FCE9D_A2D6_4e9b_9FD2_041DD71141ED;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_611F156A_36F6_487f_A2CB_6EA10930DF74;navn;offisielt navn på administrativ enhet;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhetNavn EAID_611F156A_36F6_487f_A2CB_6EA10930DF74;språk;angir hvilket språk navnet hører til;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhetNavn EAID_611F156A_36F6_487f_A2CB_6EA10930DF74;rekkefølge;angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhetNavn EAID_6A979AF7_ADA3_44fa_9E0A_49A4028C2A13;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\NorskeGrenser EAID_6A979AF7_ADA3_44fa_9E0A_49A4028C2A13;land;angivelse av hvilket land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\NorskeGrenser EAID_6A979AF7_ADA3_44fa_9E0A_49A4028C2A13;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\NorskeGrenser EAID_702E94F1_A60A_452c_B8FF_D7C17C39FC90;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kopidata EAID_702E94F1_A60A_452c_B8FF_D7C17C39FC90;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kopidata EAID_702E94F1_A60A_452c_B8FF_D7C17C39FC90;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kopidata EAID_74FA4F27_A2AA_4b68_BE8C_23FF8583C631;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\MaritimeGrenser EAID_74FA4F27_A2AA_4b68_BE8C_23FF8583C631;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\MaritimeGrenser EAID_9123F5B8_447A_451a_984B_DA748096E360;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_9123F5B8_447A_451a_984B_DA748096E360;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_9123F5B8_447A_451a_984B_DA748096E360;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_9123F5B8_447A_451a_984B_DA748096E360;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_9123F5B8_447A_451a_984B_DA748096E360;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_9306A8BF_EEDB_47df_9141_72CDB0372A72;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Virkeområde EAID_9352DF4F_D608_46ed_83DB_CB2884BB62A0;kommunenummer;nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Grunnlinje EAID_9B9D1BE8_633F_4255_BC3B_F4DE4E737DFE;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\LovVirkeområdeGrense EAID_9B9D1BE8_633F_4255_BC3B_F4DE4E737DFE;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\LovVirkeområdeGrense EAID_9B9D1BE8_633F_4255_BC3B_F4DE4E737DFE;fastsettingstype;måte en grense er fastsatt på ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\LovVirkeområdeGrense EAID_9B9D1BE8_633F_4255_BC3B_F4DE4E737DFE;soneNautisk;sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\LovVirkeområdeGrense EAID_9B9D1BE8_633F_4255_BC3B_F4DE4E737DFE;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\LovVirkeområdeGrense EAID_AA14C84F_7614_424d_AC4F_D1F85468FF41;land;angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\GrenseMellomNasjoner EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;omtvistet;angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;fastsettingstype;måte en administrativ grense er fastsatt på ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_B8370050_A4DC_449e_A57D_86D8969009F6;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_C14B8198_CBCA_4e5b_8360_02492FEE0600;område;objektets utstrekning;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhet EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_C22CDA72_2D0F_42c1_95D2_99DE270C85AC;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_D59FF032_D7EC_4c4a_993A_6A3B8C43EC7C;fylkesnummer;nummerering av fylket i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Fylke EAID_D59FF032_D7EC_4c4a_993A_6A3B8C43EC7C;fylkesnavn;offisielt navn på fylket;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Fylke EAID_D59FF032_D7EC_4c4a_993A_6A3B8C43EC7C;samiskForvaltningsområde;om fylket er en del av samisk forvaltningsområde Merknad: Fylket fungerer kun som samisk forvaltningsområde for de kommunene som er innlemmet i samisk forvaltningsområde.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Fylke EAID_DFED1C03_88B2_4e72_86D8_FFA4F49CFFF9;nasjonnavn;offisielt navn på nasjonen;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Nasjon EAID_EFA6084A_159A_4b40_A179_7578BBB03812;kommunenummer;nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kommune EAID_EFA6084A_159A_4b40_A179_7578BBB03812;kommunenavn;offisielt navn på kommunen;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kommune EAID_EFA6084A_159A_4b40_A179_7578BBB03812;samiskForvaltningsområde;om kommunen er en del av samisk forvaltningsområde;egenskap;4.1;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kommune