Marine sedimentasjonsmiljø

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MarineSedimentasjonsmiljo/1.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AD643090_87FF_47e8_90B8_C967E22914F7

Viser treff 1 - 19 av 19

Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


FellesegenskaperFlater objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskaperLosmasse objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


MarinSedMiljoFlate objekttype

areal som viser utstrekning av en viss type sedimentologiske forhold nær sjøbunnen


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingenSedimentasjonsmiljø kodeliste

dominerende prosesser som påvirker havbunnen

TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.