Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_463F9BC7_CB5D_4af7_8EBB_DD49A0D8BC36;Hoveddiagram Marine Sedimentasjonsmiljø;;diagram;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_B63D3FB7_4548_461e_9E49_3BFA76E2A4FA;Realisering av kodelister fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_8C72CC0C_C29B_4371_845D_DD9E7670751F;Realiseringer fra SOSI del-1;;diagram;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_C955ED7C_81C8_4a8c_88A5_D6A1797EA7D2;Realisering av objekttyper fra SOSI del-2;;diagram;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_DDDFF46E_B4B7_46ae_944E_E5A55EFF0817;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_25E5BCA6_FF47_403f_BEB9_6413A8905482;FellesegenskaperFlater;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_36D2D62E_7EC3_430f_9C8C_ECE0E5FA87D9;MarinSedMiljoFlate;areal som viser utstrekning av en viss type sedimentologiske forhold nær sjøbunnen;objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_410354F5_5D20_4b9c_AD68_F03D9911A769;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_417F9572_C2BA_4226_A30A_98040224F3FA;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_9796EB19_60CC_4ca0_8F32_9E21746A014A;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_9F8FF5E7_A01F_45a9_B1CD_F8B09A09EF12;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;FellesegenskaperLosmasse;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_9100BDE0_C2A2_496f_B1C4_5F3C85BFF4AD;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_A2531EB1_6A28_4473_8440_2D4746AFFD4F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_3141224A_C69A_4e85_9C71_BFDF0D80F7CB;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_34E1E8B1_7838_43f9_8F90_D0C60941CCE6;Sedimentasjonsmiljø;dominerende prosesser som påvirker havbunnen;kodeliste;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_384EF6A5_B111_49da_9040_C95A871B6A19;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_7196539F_C932_4861_BB1B_64309CE99CEA;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning -- Definition - - the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.;kodeliste;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_9790F3E3_8458_4b27_A6DD_8E6F92C1E0F8;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø EAID_25E5BCA6_FF47_403f_BEB9_6413A8905482;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperFlater EAID_25E5BCA6_FF47_403f_BEB9_6413A8905482;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperFlater EAID_25E5BCA6_FF47_403f_BEB9_6413A8905482;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperFlater EAID_36D2D62E_7EC3_430f_9C8C_ECE0E5FA87D9;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\MarinSedMiljoFlate EAID_36D2D62E_7EC3_430f_9C8C_ECE0E5FA87D9;sedimentasjonsmiljø;dominerende prosesser som påvirker havbunnen;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\MarinSedMiljoFlate EAID_36D2D62E_7EC3_430f_9C8C_ECE0E5FA87D9;sedimentasjonsmiljøNavn;navn på dominerende prosesser som påvirker havbunnen;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\MarinSedMiljoFlate EAID_410354F5_5D20_4b9c_AD68_F03D9911A769;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Dataavgrensning EAID_410354F5_5D20_4b9c_AD68_F03D9911A769;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Dataavgrensning EAID_417F9572_C2BA_4226_A30A_98040224F3FA;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\LosmasseGrense EAID_417F9572_C2BA_4226_A30A_98040224F3FA;geolPavisningstypeNavn;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\LosmasseGrense EAID_417F9572_C2BA_4226_A30A_98040224F3FA;temakvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\LosmasseGrense EAID_9100BDE0_C2A2_496f_B1C4_5F3C85BFF4AD;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Posisjonskvalitet EAID_9100BDE0_C2A2_496f_B1C4_5F3C85BFF4AD;målemetodeNavn;navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Posisjonskvalitet EAID_9100BDE0_C2A2_496f_B1C4_5F3C85BFF4AD;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Posisjonskvalitet EAID_9796EB19_60CC_4ca0_8F32_9E21746A014A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\GeolAvgrLinje EAID_9796EB19_60CC_4ca0_8F32_9E21746A014A;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\GeolAvgrLinje EAID_9F8FF5E7_A01F_45a9_B1CD_F8B09A09EF12;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FiktivDelelinje EAID_A2531EB1_6A28_4473_8440_2D4746AFFD4F;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Identifikasjon EAID_A2531EB1_6A28_4473_8440_2D4746AFFD4F;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Identifikasjon EAID_A2531EB1_6A28_4473_8440_2D4746AFFD4F;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\Identifikasjon EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;mediumNavn;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse EAID_C5D1678E_EDCA_42fc_8070_4A7BE338269D;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.0;Gyldig;Marine sedimentasjonsmiljø;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Marine sedimentasjonsmiljø\FellesegenskaperLosmasse