Skredfaresoner

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skredfare/1.2