Skredfaresoner

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skredfare/1.2

Viser treff 1 - 12 av 12

Analyseområde objekttype

dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare


AnalyseområdeGr objekttype

avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare


Kartleggingsområde objekttype

dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare


Kartleggingsområdekant objekttype

avgrensningslinje for et kartleggingsområde som dekker et nærmere angitt geografisk område.


KvikkleireFaresone objekttype

areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 "risikoklasser" basert på skadekonsekvensen og faregraden -- Definition -- area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard


KvikkleireFaresoneAvgr objekttype

avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad -- Definition -- line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard


NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SkredFaregrense objekttype

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides


SkredFareområderFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper.


SkredFaresone objekttype

område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred -- Definition -- area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent


UtlopOmr objekttype

areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs


UtlosningOmr objekttype

område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred