FKB-Høydekurve-5.0.3

Geovekst Gyldig 5.0.3

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å beskrive terrengets form og høyde over et gitt referansenivå som høydekurver, forsenkningskurver, toppunkt etc. Nye høydekurver genereres hovedsaklig fra en terrengmodell basert på punktskyer fra enten laserskanning eller bildematching. Høydekurvene blir da bare en visning av terrengmodellen. Best informasjon om terrenget fås ved direkte bruk av terrengmodellen.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Hoydekurve/5.0

Viser treff 1 - 12 av 12

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Generelle elementer

Gyldig

1.0

Forsenkningskurve objekttype

linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget Merknad: Alle kurver som beskriver en forsenkning skal kodes som forsenkningskurver- ikke bare den nederste kurven.


Terrenglinje objekttype

linje som benyttes der hvor terrenget markert forandrer helning og/eller retning (på tvers av terrenglinja) Typisk skal terrenglinjer benyttes i søkk, på rygger, over topper, i bunnen av forsenkninger, i sadel eller på flate områder hvor det er lite annen høydeinformasjon


Toppunkt objekttype

punkt med målt høydeverdi som ligger på en markert forhøyning eller topp i terrenget


Terrengpunkt objekttype

punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser


Høydekurve objekttype

linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden


Forsenkningspunkt objekttype

punkt med målt høydeverdi som ligger i en markert forsenkning i terrenget


Opphav datatype

beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget


DatafangsmetodeUtvidet kodeliste

referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen