Løsmasser

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Løsmassedataene viser hovedsaklig utbredelsen av løsmassetyper som dekker fjelloverflaten. Dataene viser kun hvilken jordart som dominerer i de øverste meterne av terrengoverflaten.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Løsmasser/3.0/

Viser treff 1 - 21 av 21


FelleskomponenterLosmasseGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FelleskomponenterLosmasseFlate objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


Kartbladkant objekttype

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling


LosmasseFlate objekttype

areal bestående av en løsmassetype (jordart)


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Karttype kodeliste

type kartbladinndeling


InfiltrasjonEvne kodeliste

løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann


GeolTemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


GrunnvannPotensiale kodeliste

løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: Avledet tema basert på jordartens egenskaper