Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_55B57FCC_A048_433d_B4AE_82BD73D8DB5A;Realiseringer fra SOSI-del 2;;diagram;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_2A14D3CC_C210_4308_9B5E_6F002F9AAB4F;Hovedskjema;;diagram;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_2AACA734_C9C3_47f3_9727_2978E9B2F972;Kodeliste Losmassetype;;diagram;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_13FCCDE7_9625_47c7_AF10_D7BD0E597E8E;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_F289E6E9_51CA_410c_A1EF_B201F751BF1C;Pakkerealisering;;diagram;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;FelleskomponenterLosmasseGrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_289D49EA_9C8F_442e_BE9A_6D0DF2242BC3;FelleskomponenterLosmasseFlate;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_54E27632_E874_4c9e_981D_8505F4FADADB;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_6275F17B_218C_4fbf_8B5F_3C4E30FF28C1;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_64AF20BC_D23A_4d6b_8F0D_AD656EAE9D60;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_6F0888DF_7E74_45e4_8DE0_FEAB4BCCE7FC;LosmasseFlate;areal bestående av en løsmassetype (jordart);objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_B3C971E6_858A_451b_B728_48BD148AD153;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_B9FC0C11_22E8_4904_B2DE_99D86E623DBB;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_32C55EA6_D997_474f_82A3_549A7C71E115;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_5934FB30_4329_4152_9763_DFB081967C28;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_66BEF394_3830_4e9d_81EF_60EA16D77955;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_8DA5604B_BDC7_4744_830C_DED842BADFB9;Karttype;type kartbladinndeling;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_A31C3083_D1A2_4096_9109_C0459B114E91;InfiltrasjonEvne;løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_B05D1415_660A_4a9e_8EC3_5352992BAAE8;GeolTemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_E31F4B4A_9294_4cb1_A893_F21930226048;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_ECF3BF26_BCFF_44a6_BE44_D0154A43D31C;GrunnvannPotensiale;løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser Merknad: Avledet tema basert på jordartens egenskaper;kodeliste;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense EAID_1E3E52A8_7A5D_400c_8169_BA3C2FF23171;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseGrense EAID_289D49EA_9C8F_442e_BE9A_6D0DF2242BC3;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FelleskomponenterLosmasseFlate EAID_54E27632_E874_4c9e_981D_8505F4FADADB;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\Dataavgrensning EAID_6275F17B_218C_4fbf_8B5F_3C4E30FF28C1;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseGrense EAID_6275F17B_218C_4fbf_8B5F_3C4E30FF28C1;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen..;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseGrense EAID_6275F17B_218C_4fbf_8B5F_3C4E30FF28C1;geolTemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseGrense EAID_64AF20BC_D23A_4d6b_8F0D_AD656EAE9D60;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\Kartbladkant EAID_64AF20BC_D23A_4d6b_8F0D_AD656EAE9D60;karttype;type kartbladinndeling;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\Kartbladkant EAID_6F0888DF_7E74_45e4_8DE0_FEAB4BCCE7FC;område;objektets utstrekning;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseFlate EAID_6F0888DF_7E74_45e4_8DE0_FEAB4BCCE7FC;losmassetype;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseFlate EAID_6F0888DF_7E74_45e4_8DE0_FEAB4BCCE7FC;infiltrasjonEvne;løsmassenes egenskaper til å infiltrere og rense avløpsvann;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseFlate EAID_6F0888DF_7E74_45e4_8DE0_FEAB4BCCE7FC;grunnvannPotensiale;løsmassenes potensiale til å inneholde grunnvannsressurser;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\LosmasseFlate EAID_B3C971E6_858A_451b_B728_48BD148AD153;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\FiktivDelelinje EAID_B9FC0C11_22E8_4904_B2DE_99D86E623DBB;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\Posisjonskvalitet EAID_B9FC0C11_22E8_4904_B2DE_99D86E623DBB;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;3.0;Gyldig;Løsmasser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Løsmasser\Posisjonskvalitet