Reindrift - Avtaleområde

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20221017

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet Reindrift - Avtaleområde avgrenser områder hvor det i utgangspunktet ikke er reinbeiterettigheter, men hvor det er inngått avtale om reinbeite mellom grunneier og reindriftsutøver. Avtaleområder kan ligge både innenfor og utenfor det samiske reinbeiteområdet. Utenfor det samiske reinbeiteområdet er det krav om særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftsloven § 8. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Reinavtaleomrade/20221017

Viser treff 1 - 3 av 3

ReinavtaleOmråde objekttype

områder som ut i fra avtale kan benyttes til reindrift, områder leid til reindrift. Merknad: Reinbeiteområder hovedsakelig i Trollheimen og Aursunden, men kan også benyttes for andre steder i landet


ReinavtaleGrense objekttype

avgrensning avReinavtaleOmråde


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.