Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_FB7DBD78_B5E6_4183_8D6F_13AEADBFC70E;Hoveddiagram Produktspesifikasjon - Reinavtaleområde;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_A6EA5973_258A_4c01_B65D_CA92C3941740;Pakkerealisering;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_1355738E_E674_40a2_8ADA_E6177FCE6D6A;Oversiktsdiagram Realisering fagområde;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_BC385D78_D9FD_4c81_BB01_DDCE71F0FC89;Oversiktsdiagram Realiseringer SOSI-objekt;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_D3EFC61A_EC2D_4071_96AC_B5523F06A1F8;Oversiktsdiagram Datatyper og kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_45F4E2FF_35D2_4e54_BD24_DFE48CFDD661;Oversiktsdiagram Eksterne kodelister;;diagram;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_14078E48_E147_4d70_9F35_74D8C3C638EE;ReinavtaleOmråde;"områder som ut i fra avtale kan benyttes til reindrift, områder leid til reindrift. Merknad: Reinbeiteområder hovedsakelig i Trollheimen og Aursunden, men kan også benyttes for andre steder i landet";objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_7E18E9C0_5C5D_445a_9C69_1BA576D46CC7;ReinavtaleGrense;"avgrensning avReinavtaleOmråde";objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_8D700049_62D2_4e9a_97C4_B51C98326601;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_B9BAAC35_C7F8_4118_8ABD_53457E3C58C3;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_F2A0D3C6_6CB1_4397_88B3_E9719202E2E6;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_28F62A32_063E_48a0_B26B_0764D42551FF;Avtaletype;"avtaletype for avtaleområder. ";kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_58071CDC_F957_4007_83D7_546D2796D3CE;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_58E535F1_4C98_4de5_ABA5_F6DBE5DF7286;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_9573FF53_501A_4cad_ADBD_3F8A9C0E8CD5;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde EAID_14078E48_E147_4d70_9F35_74D8C3C638EE;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\ReinavtaleOmråde EAID_14078E48_E147_4d70_9F35_74D8C3C638EE;avtaletype;"avtaletype for avtaleområder";egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\ReinavtaleOmråde EAID_14078E48_E147_4d70_9F35_74D8C3C638EE;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/reindrift/reinbeitebrukerid;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\ReinavtaleOmråde EAID_7E18E9C0_5C5D_445a_9C69_1BA576D46CC7;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource followed by the central part of the object;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\ReinavtaleGrense EAID_8D700049_62D2_4e9a_97C4_B51C98326601;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Identifikasjon EAID_8D700049_62D2_4e9a_97C4_B51C98326601;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Identifikasjon EAID_B9BAAC35_C7F8_4118_8ABD_53457E3C58C3;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss -- Definition -- method for measuring in ground outline (x,y), and height (z) when the method is the same as when measuring in ground outline;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Posisjonskvalitet EAID_B9BAAC35_C7F8_4118_8ABD_53457E3C58C3;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm -- Definition -- the point standard deviation in ground outline for points as well as lateral deviation of lines Note: Stated in cm;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Posisjonskvalitet EAID_B9BAAC35_C7F8_4118_8ABD_53457E3C58C3;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen -- Definition -- how good the visibility of the mapped detail was during mapping;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Posisjonskvalitet EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_DC78EDB8_F407_4b1e_A02D_8705D805176F;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Fellesegenskaper EAID_F2A0D3C6_6CB1_4397_88B3_E9719202E2E6;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Kopidata EAID_F2A0D3C6_6CB1_4397_88B3_E9719202E2E6;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Kopidata EAID_F2A0D3C6_6CB1_4397_88B3_E9719202E2E6;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20221017;Gyldig;Reindrift - Avtaleområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2022\Reindrift - Avtaleområde\Kopidata